نویسنده = �������������� ��������
بررسی الگوی همه‌گیرشناسی و جغرافیایی موارد اقدام به خودکشی در شهر مشهد: 1395

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

محمد تقی شاکری؛ بیتا دادپور؛ رضا وفائی نژاد؛ حسین آقاجانی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی؛ مریم امینی؛ تکتم اکبری خلج


گزارش مورد؛ مسمومیت با سنگ مرداب (اکسید سرب)

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1379-1383

بیتا دادپور؛ علیرضا قاسمی طوسی؛ زهره عباسیان؛ اعظم شفاهی