نویسنده = �������������� ����������
بررسی ارگانیسمهای عامل آندوکاردیت عفونی در کودکان طی ده سال

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 523-530

حسن متقی مقدم؛ محسن حری؛ ساقی علمی؛ نسرین متولی حقی؛ رضا عرفانی سیار؛ شقایق رحمانی؛ سام علمی


بررسی فراوانی استئوپنی و استئوپروز در خانم¬های یائسه مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی شهر مشهددر سالهای 1391-1389

دوره 56، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 369-375

فرناز اعتماد رضایی؛ ژاله شریعتی سرابی؛ محمدرضا هاتف؛ آزاده سلطانی فر؛ شقایق رحمانی