نویسنده = مجید خادم رضاییان
تعداد مقالات: 3
1. فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های 1385 الی 1396

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401

سیده ملیکا ضیافتی فهمیده ثانی؛ مجید خادم رضاییان؛ مریم طایفی نصرآبادی


2. فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های 1385 الی 1396

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

سیده ملیکا ضیافتی فهمیده ثانی؛ مجید خادم رضاییان؛ مریم طایفی نصرآبادی


3. تأثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور

دوره 60، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 433-440

سید حسن طاووسی؛ علی احمدآبادی؛ مجید خادم رضاییان؛ علیرضا رضاپناه؛ مریم رشچی؛ مریم احمدی حسینی؛ زهرا آهنجان