نویسنده = مجید خادم رضاییان
مقایسه مکانیسم های تطابقی در بیماران با مسمومیت های عمدی با گروه کنترل

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

کوروش پرهیزگار؛ بیتا دادپور؛ مجید خادم رضاییان


فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های 1385 الی 1396

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 580-591

سیده ملیکا ضیافتی فهمیده ثانی؛ مجید خادم رضاییان؛ مریم طایفی نصرآبادی


تأثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور

دوره 60، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 433-440

سید حسن طاووسی؛ علی احمدآبادی؛ مجید خادم رضاییان؛ علیرضا رضاپناه؛ مریم رشچی؛ مریم احمدی حسینی؛ زهرا آهنجان