نویسنده = �������� ��������
بررسی ارگانیسمهای عامل آندوکاردیت عفونی در کودکان طی ده سال

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 523-530

حسن متقی مقدم؛ محسن حری؛ ساقی علمی؛ نسرین متولی حقی؛ رضا عرفانی سیار؛ شقایق رحمانی؛ سام علمی


فقدان مادرزادی یکی از شاخههای شریان ریوی

دوره 51، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 229-232

حسن متقی مقدم؛ محسن حری