کلیدواژه‌ها = درماتوفیتوزیس
گونه‌های درماتوفیتی جداشده بیماران درماتوفیتوزیس در کرمانشاه (1391)

دوره 57، شماره 9، بهمن و اسفند 1393، صفحه 990-994

علی میکائیلی؛ آزیتا محمودی؛ منصور رضایی؛ علی ابراهیمی


بررسی فراوانی انواع درماتوفیتوزیس

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 95-102

سید‌علی‌اکبر شمسیان؛ محمدجواد یزدان‌پناه؛ منیره مختاری امیر مجدی؛ مهدی مرادی مرجانه؛ سارا صبوری راد