کلیدواژه‌ها = فعالیت فیزیکی
بررسی تاثیر عوامل محیطی بر سن شروع منارک در مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمانشاه

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

مهر علی رحیمی؛ محسن نعمتی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ اکرم رحیمی


بررسی تاثیر برنامه ارتقاء دهنده فعالیت فیزیکی مبتنی بر پروتکل حرکات ورزشی در بیماران دیابتی نوع دو

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1834-1842

علی فتاحی؛ رویا نیک انجام؛ رشید حیدری مقدم


رابطه ترس از افتادن با فعالیت فیزیکی در سالمندان

دوره 58، شماره 8، مهر و آبان 1394، صفحه 446-452

وحیدرضا برهانی نژاد؛ وحید راشدی؛ راضیه تابع؛ احمد دلبری؛ حسین قاسم زاده