کلیدواژه‌ها = بیمار
ابعاد نظری و کاربردی تبعیت از درمان در بیماران: یک مطالعه مروری

دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1403-1419

نیلوفر میکاییلی؛ محمد علی قاسمی؛ سوسن سالاری؛ زهرا ساکنی


بررسی تاثیر استفاده از پلاسمافرزیس بر بیماری ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک پورپورا (TTP)

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 13-18

محمد فرات یزدی؛ حسین نظمیه؛ علی دهقانی احمدآبادی؛ اردشیر پوردهموبد