کلیدواژه‌ها = استان خراسان رضوی
ارائه مدل انگیزشی کاربرد توریسم ورزشی بر توسعه گردشگری استان خراسان رضوی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

مهدی پرتو؛ حسین پیمانی زاد؛ شهرام علم؛ حسن فهیم دوین


نقش فاکتورهای فرهنگی، اجتماعی در تدوین مدل گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 692-698

مهدی پرتو؛ حسین پیمانی زاد؛ شهرام علم؛ حسن فهیم دوین


بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ دراستان خراسان رضوی در سال 1391

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 261-268

سعید عرفان پور؛ سید سعید هاشمی نظری؛ محمدرضا قدیرزاده