کلیدواژه‌ها = رضایت جنسی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش بر اضطراب، رضایت جنسی و افسردگی در زنان نابارور

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

حلیمه صفدری؛ فرح نادری؛ فردین مرادی منش؛ بهنام مکوندی


اثربخشی رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران کرونری قلبی زودرس

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3913-3927

اسحاق سام خانیانی؛ فرهاد جمهری؛ حسن احدی؛ جواد خلعتبری


اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر دلبستگی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان مبتلا به بی میلی جنسی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2865-2875

زهره ایران نژاد؛ رحیم حمیدی پور؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


نقش مهارت‌های زندگی، رضایت جنسی و قصه عشق در پیش بینی تعارضات زناشویی زوجین

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397

الهه سلیمانی؛ زهرا تنها؛ علی اکبر ملکی راد؛ داوود کردستانی