کلیدواژه‌ها = بیماری پارکینسون
ارزیابی فعالیت ضد پارکینسونی آستاگزانتین در شرایط برون تنی ودرون تنی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1387-1400

مهین مافی اسماعیلی؛ مریم خسروی؛ محمد حسین اسماعیلی؛ مریم بنانج؛ جلال صولتی


تأثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 542-554

حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی؛ مریم نوروزیان؛ صدفناز محمدزاده هروی