کلیدواژه‌ها = امیدواری
اثربخشی درمان هیجانمدار بر تابآوری و امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 812-822

پوپک رحیمی؛ مریم امام جمعه؛ زهرا درویشی بداق؛ مژگان غفاری شهیر


اثربخشی درمان گروهی طرحواره‏های هیجانی بر امیدواری بیماران مبتلا به ام اس

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4301-4311

آذرمیدخت شهاب؛ حسن احدی؛ فرهاد جمهری؛ آدیس کراسکیان موجمباری