کلیدواژه‌ها = تالاسمی
تاثیرمدل سیستمی روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سمیه عظیم پور؛ زینب راشکی؛ الهام حصاری؛ فهیمه صفی زاده؛ عاطفه جورابیان؛ نفیسه حکمتی پور


اثربخشی معنویت‌درمانی بر کیفیت زندگی و ذهن‌آگاهی بیماران تالاسمی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 750-760

زهرا یوسفیان؛ حسن احدی؛ آدیس کراسکیان موجمناری