کلیدواژه‌ها = دشواری تنظیم هیجان
اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1-11

محمد فدائی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ سید علی کیمیایی