کلیدواژه‌ها = اختلال شخصیت مرزی
اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی زنان با اختلال شخصیت مرزی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 654-666

مریم افسر؛ فریبا حسنی؛ ولی الله فرزاد


نظریه ذهن: هم‌سنجی بین درمانجویان دارای اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4001-4011

محمود حکیم نیا؛ زهره رافظی؛ مهدی معینی


آسیب‌شناسی آسیب به خود (خودکشی و خودزنی) در میان زنان مطلقه با نشانگان اختلال شخصیت مرزی: مورد مطالعه زنان مطلقه با تجربه ازدواج موقت

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4022-4030

رامین کریمی مشهدی؛ سجاد باقری؛ فریبا باقرزاده؛ نرگس محورجعفری؛ هدی علیزاده


مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و طرحواره درمانی متمرکز بر ذهنیت بر ادراک طردشدگی زنان با اختلال شخصیت مرزی

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3167-3177

مریم افسر؛ فریبا حسنی؛ ولی الله فرزاد؛ فاطمه گلشنی


مقایسه اثربخشی درمان ذهنی سازی و عاطفه هراسی بر کاهش علایم اختلال شخصیت مرزی و افسردگی در زنان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2631-2641

طاهره حاج محمد حسینی؛ حسن میرزاحسینی؛ مجید ضرغام حاجبی


مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II

دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 836-846

محمدرضا مظفری؛ پروین رحمتی نژاد؛ سید داود محمدی