کلیدواژه‌ها = نظریه سه‌شاخگی
شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 223-230

رضا منیعی؛ نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ سیدموسی طباطبایی


بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی با کاربرد نظریه سه شاخگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 183-189

ندا حاجی علی اکبری؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع‌زاده؛ سید موسی طباطبایی