کلیدواژه‌ها = التهاب
ارتباط وضعیت ویتامین D با عوامل متابولیکی و التهابی در بزرگسالان مبتلا به چاقی

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3118-3130

فرشاد امیرخیزی؛ سودابه حامدی شهرکی


بررسی تأثیر سرترالین برCRP بیماران مبتلا به افسردگی تحت همودیالیز مزمن

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 481-488

نرگس السادات زاهد؛ مرجان شریفی؛ مریم قسامی


بررسی نقطه برش و قدرت نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص روند التهابی مزمن در بیماران

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 289-294

نرگس السادات زاهد؛ زینب کریمی محلی