ارتباط بین کیفیت زندگی و اختلالات خواب در بیماران مبتلا به فشار خون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد قوچان، قوچان، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی کارسناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تبیتی و روانشناسس، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه
 اختلال خواب یک مشکل شایع در کیفیت زندگی بزرگسالان، علی­الخصوص بیماران مبتلا به فشارخون است که بر سلامت جسمی و روانی تأثیر آن­ها می­گذارد. لذا در این پژوهش بر آنیم که عوامل مرتبط با اختلالات خواب را در کیفیت زندگی نمونه مورد مطالعه، بررسی گردد.
روش کار
روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بررسب کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون اساسی  است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی بیماران مبتلا به فشار خون ساکن شهر مشهد  بوده به منظور انجام پژوهش تعداد 125نفر  بیمار مبتلا به فشارخون اساسی، مراجعه کننده به کلینیک‎های تخصصی و مطب‎های پزشکان متخصص در این زمینه با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی و در دسترس  انتخاب شدند. شرکت کنندگان  از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ(PSQI) و پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (36-SF) ارزیابی شدند. سپس داده‎ها  با استفاده از همبستگی پیرسون ارتباط آن­ها مورد آزمون قرار گرفت. سایر یافته­های حاصل از نزم­افزار SPSS در ادامه ذکر شده است.
نتایج
 با توجه به یافته­های تحقیق مشخص شد که فشارخون بالا در افراد مبتلا در این افراد در حیطه‎های جسمانی، روانی محیطی و اجتماعی  به طور کلی باعث کاهش و نزول کیفیت زندگی می‎شود. مردان کیفیت خوب پایین­تری نسبت به زنان داشتند. همچنین افراد متأهل به دلیل داشتن مسئولیت بیشتر در زندگی، بیشتر از سایرین به اختلالات خواب مبتلا هستند. که با توجه به نتایج بدست آمده می­توان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی تاثیر بسزایی در سطح کیفیت خواب افراد مبتلا به فشار خون دارد، به طوری که هرچه شاخص رفاه در زندگی آن­ها بیشتر باشد، کیفیت خواب بالاتری دارند. باتوجه به یافته‎های پژوهش وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر بیشتری بر میزان کیفیت خواب افراد مبتلا به فشارخون داشتند.
نتیجه گیری
 در مجموع کیفیت خواب و فشار خون بالا به شدت تحت تأثیر سبک زندگی است و افراد مبتلا به فشار خون بالا احتمالاً اختلالات خواب دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Quality of Life and Sleep Disorders in Patients with Hypertension

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Arvin 1
  • Hadi Rasouli 2
  • Rouhollah Ashouri 3
  • Ziba Safarzade 4
1 MSc Counseling Azad University of Quchan, Quchan, Iran
2 Master of Education, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 MSc Student of Clinical Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Master of Clinical Psychology Shiraz Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Sleep disorder is a common problem in adult quality of life, especially in patients with hypertension, which affects their physical and mental health. Therefore, this study aims to investigate the factors related to sleep disorders in the quality of life of the sample.
Methods: The present study is a descriptive-analytical study on the quality of life of people with essential hypertension. The statistical population of this study included all patients with hypertension residing in Mashhad in order to conduct a study on 125 patients with major hypertension referred to specialized clinics and physicians' offices specialized in this field by non-random sampling method. were chosen. Participants were assessed through a research instrument including the Petersburg Sleep Quality Questionnaire (PSQI) and the 36-item Quality of Life Questionnaire (SF-36), and then the data were analyzed using Pearson correlation. The following is SPSS software.
Results: According to the findings of the study, it was found that high blood pressure in those affected in these physical, psychological and environmental domains generally decreases and decreases the quality of life. To women. Married people are also more likely to have sleep disorders due to their greater responsibility in life. Based on the results, it can be concluded that the economic status has a significant effect on the quality of sleep in people with hypertension, so that the higher the welfare index in their lives, the higher the quality of sleep. According to the findings of the study, socioeconomic status had a greater impact on sleep quality in hypertensive individuals.
Conclusion: Overall, the quality of sleep and hypertension are severely affected by lifestyle, and people with hypertension may have sleep disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • W Sleep Disorders
  • Quality of Life
  • Blood Pressure ife abuse
1.Grnefski,NKraaij.V.&Spinhoven, P. (2002) CERQ: Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Datec, Leiderdorp, The Netherlands
2.Fadaeei aghdam L. Comparison defense mechanisms in clinical and nonclinical samples according to (DSQ-40). [Ph.D. Dissertation]. Tarbieat Moddares University; 2006. p. 65-143. [Persian].
3.McFarland, B. R., Shankman, S. A., Tenke, C. E., Bruder, G. E., & Klein, D. N. (2006). Behavioral activation system deficits predict the six-month course of depression. Journal of affective disorders, 91(2-3), 229-234.
4-Liss, M., Mailloux, J., & Erchull, M. J. (2008). The relationships between sensory processing sensitivity, alexithymia, autism, depression, and anxiety. Personality and individual differences, 45(3), 255-259.
5-Dennis, T. A., & Chen, C. C. (2007). Neurophysiological mechanisms in the emotional modulation of attention: the interplay between threat sensitivity and attentional control. Biological psychology, 76(1-2), 1-10.
6-Fribrig b, Stailz k, Chang j, Gold J.(2006) Adolescent pain, emotional functioning, and quality of life: effects of pain management group. The Journal of Pain 2012; 13( 4): 9
7-McFarland, B. R., Shankman, S. A., Tenke, C. E., Bruder, G. E., & Klein, D. N. (2006). Behavioral activation system deficits predict the six-month course of depression. Journal of affective disorders, 91(2-3), 229-234.
8-Newman, J. P., MacCoon, D. G., Vaughn, L. J., & Sadeh, N. (2005). Validating a distinction between primary and secondary psychopathy with measures of Gray's BIS and BAS constructs. Journal of abnormal psychology, 114(2), 319.
9-Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour Research and Therapy, 48, 974-983.
-10-Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). When are adaptive strategies most predictive of psychopathology? Journal of Abnormal Psychology, 121, 276-281.
-11-Gorg.wailant، Do pain problems in young school children persist into early adulthood? A 13-year follow-up. European Journal of Pain 2004; 8(3):187–99.
-12-Degnan, K. A., & Fox, N. A. (2007). Behavioral inhibition and anxiety disorders: Multiple levels of a resilience process. Development and psychopathology, 19(3), 729-746.
-13-Goodlip, C., Lee, D., Lee, J., Choi, A., Chung, S., Kim, D. J., ... & Choi, J. S. (2018). The Role of Resilience in Internet Addiction among Adolescents between Sexes: A Moderated Mediation Model. Journal of clinical medicine, 7(8), 222.
-14  Doonji, L. B., Abramson, L.Y., Walshaw, P. D., Cogswell, A., Grandin, L. D., Hughes, M. E. et al. (2008). Behavioral        approach system and behavioral inhibition system sensitivities and bipolar
15-Gary, J. A., Mc Naughtan, N. (2000). The neuropsychology of anxiety. Oxford psychology series, 33(4).
16-Andero، M, Sing&Band. (2008). The relationships between sensory processing sensitivity, alexithymia, autism, depression, and anxiety. Personality and individual differences, 45(3), 255-259.
17. Ging$ Show. P.(2013)Determinants Of Hypertension In The Urban Population Of Jaipor In Western India. Journal Of Hypertension 1995;13:1193- 1200.
18.Amckarti, M., Finocchiaro, R., & Canavesio, Y. (2015). Reward sensitivity (behavioral activation system), cognitive, and metacognitive control in gambling behavior: evidences from behavioral, feedback-related negativity, and P300 effect. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences, 27(3), 219-227.
19-Laronce, T. Aroni, & Chen, C. C. (2007). Neurophysiological mechanisms in the emotional modulation of attention: the interplay between threat sensitivity and attentional control. Biological psychology, 76(1-2), 1-10.