بررسی نقش واسطه گری ناگویی خلقی در ارتباط با افسردگی و رضایت زناشویی در معلمان مقطع ابتدایی با تعدیل گری جنسیت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه روانشناسی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ،ایران. (نویسنده مسؤل)

3 گروه روانشناسی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ،ایران.

چکیده

مقدمه
 رضایت از زندگی زناشویی می‎تواند بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، از جمله بر سلامت جسمی‎و روانی زوج ها تأثیر بگذارد لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه گری ناگویی خلقی در ارتباط بین افسردگی و رضایت زناشویی با تعدیل گری جنسیت انجام شد.
روش کار
جامعۀ آماری شامل کلیه معلمان متاهل مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند بود که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به خدمت بودند، 300 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت اندازه گیری متغییرها عبارت بودند از: مقیاس ناگویی خلقی بگبی، پارکر و تیلور، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند. داده‎ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos تحلیل شدند.
نتایج
نتایج نشان داد که  افسردگی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم منفی و معنی دار دارد(28/0-=β و 01/0 ≤p)، رابطه مستقیم بین ناگویی خلقی و رضایت زناشویی نیز منفی و معنی دار است(10/0-= β و 05/0≤p)، بین افسردگی و ناگویی خلقی رابطه مستقیم، مثبت و معنی دار وجود دارد( 21/0= β و01 /0 ≤p)، همچنین بین افسردگی با رضایت زناشویی از طریق ناگویی خلقی رابطه غیر مستقیم وجود دارد. (02/0-= β و01/0≤p). و نهایتا نتایج نشان داد جنسیت رابطه افسردگی و رضایت زناشویی را تعدیل نمی‎کند.
نتیجه گیری  
می‎توان چنین استنباط کرد که هرچه علایم افسردگی در زوجین کاهش یابد رضایت زناشویی آنها هم به صورت مستقیم و هم از طریق کاهش ناگویی هیجانی بیشتر می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mediation of alexithymia in the relationship between depression and marital satisfaction in elementary school teachers with gender moderation

نویسندگان [English]

  • Alireza Heidari 1
  • Parviz Asgari 2
  • Saeed Bakhtiarpour 3
  • Alireza Heidari 3
  • Fariba Hafezi 3
1 PhD student, Department of Educational Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. corresponding auther
3 Department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the role of mediating of alexithymia in the relationship between depression and marital satisfaction with gender moderation done.
Materials & Methods: The statistical society included all married teachers in the elementary school of Arvand Free Zone who were engaged in the academic year of 2017, 300 subjects were selected as sample groups through available sampling method. The tools used to measure variables in this research were: Toronto Alexithymia scale, Enrich marital satisfaction questionnaire and Beck Depression Inventory. Data were analyzed using structural equation modeling method using Amos software.
Results: The results showed that Depression has a negative and significant relationship with marital satisfaction (β = -0.28, p≤ 0.01), The direct relation between alexithymia and marital satisfaction is also negative and significant (p = -0.10, β and p0.05), There is a direct, positive and significant relationship between depression and alexithymia (β = 0.21 and p≤0.01). There is also an indirect relationship between depression and marital satisfaction through alexithymia(β = -0.02 and p≤0.01). Finally, the results showed that gender does not modify the relationship between depression and marital satisfaction.
Conclusion: It can be inferred that decreasing depressive symptoms in couples increases their marital satisfaction both directly and through reduced alexithymia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • alexithymia
  • depression