شناسایی مولفه‌های فرهنگ سازمانی موثر بر بعد شناختی سرمایه اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، شناسایی مولفه­های فرهنگ سازمانی موثر بر بعد شناختی سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان بود.
روش کار: روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی بود و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان و اساتید دانشگاهی بود. روش نمونه گیری به صورت نظری بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (16مصاحبه.)
نتایج: در مجموع، تعداد 5 عامل مولفه تاثیرگذار در بعد شناختی سرمایه اجتماعی شناسایی شد، که این عوامل در قالب 2 عامل کلی؛ تقویت هم افزایی، خود شکوفایی کارکنان دسته بندی شدند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته­های پژوهش، عوامل شناسایی ­گردید. در نهایت با توجه به نتایج به مدیران وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد می­گردد با برگزاری کلاس­های آموزشی، توجه بیشتر به کار گروهی و حفظ ارزش­های بنیادی سارمان به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تغییر در فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of organizational culture affecting the cognitive dimension of social capital

نویسندگان [English]

  • Shahryar Kharazian 1
  • Farideh Ashraf Ganjouie 2
  • Ali Zareyei 2
1 PhD student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to identify the components of organizational culture affecting social capital Cognitive dimension in the Ministry of Sports and Youth.
Methods: The research method used was qualitative and the required information was obtained using documentary studies and interviews with experts. The statistical population of the study consisted of managers of the Ministry of Sports and Youth and academic professors. The sampling method was theoretical and interviews with the experts continued to reach the theoretical saturation (16 interviews).
Results: In total, 5 factors influencing the social component were identified, which were identified as two general factors: synergy enhancement and self Staff flourishes. According to the findings, the factors were identified. Conclusion: Finally, according to the results, it is suggested that the managers of the Ministry of Sports and Youth should focus on group work and preserve the fundamental values ​​of Sarman as one of the other strategies for changing organizational culture.