پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) و صفات شخصیت در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران(نویسنده مسوول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: عملکرد تحصیلی شاخصی مهم به منظور ارزیابی میزان موفقیت نظام آموزشی است که ارتقاء آن از اولویت نظام آموزشی بشمار می‎رود. لذا شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی حائز اهمیت است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس سازگاری(آموزشی، عاطفی و آموزشی) و صفات شخصیت اجرا گردید.
روش کار: طرح این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. با روش نمونه گیری خوشه ای، 360 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان(5204 نفر) در سال تحصیلی 96-97 انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سازگاری سینا و سینگ ، پرسشنامه شخصیت هگزاکو و از میانگین نمرات درسی(معدل) به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلی و سازگاری (05/0p<  ، 16/0-r=)، سازگاری آموزشی (01/0p<  ، 28/0-r=) و سازگاری اجتماعی(05/0p<  ، 10/0-r=) ، توافق پذیری (05/0p<  ،  11/0-   r=) و هیجان پذیری (05/0p< ، 10/0r=) همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه‎های سازگاری، سازگاری آموزشی قویترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد صفت شخصیت توافق و هیجان پذیری نقش بیشتری در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دارند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‎های این پژوهش مبنی بر ارتباط بین سازگاری و صفات شخصیت  با عملکرد تحصیلی، ضروری است در مداخله‎های آموزشی و مشاوره ای، سطح سازگاری و صفات شخصیت مورد توجه روانشناسان و مشاوران تحصیلی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Students academic performance based on adjustment (academic, emotional and social) and personality traits

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Tamannaeifar 1
  • Hossein Rezaei 2
  • Setareh Hadady 2
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction Academic performance is an important indicator in assessing the success of the educational system,which promotion this considered to be the priorities of the educational system. Therefore, identifying the effective factors is important. Accordingly, present study was conducted with the aim of predicting academic performance of students based on adjustment (academic, emotional and educational adjustment) and personality traits.
Methods: The design of this research was descriptive-correlational. By the cluster sampling method, 360 undergraduate students of University of Kashan (5204 students) were selected in the academic year of 96-97. In order to collect data, Sinai and Singh's adjustment questionnaire and Hexaco Personality Inventory and to assess the academic performance, mean scores were used.
Results: The results of data analysis showed that there was a significant relationship between academic performance and adjustment(r= -0/16 , p< 0/05), academic adjustment(r= -0/28 , p< 0/01) and social adjustment(r= -0/10 , p< 0/05), agreeableness(r= 0/11 , p< 0/05) and emotionality(r= 0/10 , p< 0/05). The results of regression analysis showed that academic adjustment is the strongest predictive variables in the predicting academic performance. Also, the results of regression analysis showed that agreeableness and emotionality played a greater role in predicting academic performance.
Condusions: According to the findings of this study based on relationship between adjustment and personality traits with academic performance, it is necessary in educational interventions and counseling, the level of adjustment and personality traits should be considered by educational psychologists and counselors.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance
  • Adjustment
  • Personality Traits
  • Hexaco