اثر بخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس و خشم بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری و کاهش شدت درد در بیماران مبتلا به میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی عمومی، گروه روانشناسی عمومی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد پردیس، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان ، کاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مدیریت استرس و خشم بر کیفیت زندگی، تاب­آوری و شدت درد بیماران مبتلا به میگرن بود.
روش کار: روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش بیماران زن مبتلا به میگرن شهرستان هشتگرد در سال 96 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از بیماران زن مبتلا به میگرن بود که به‌صورت هدفمند بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جای گرفتند. در این پژوهش گروه آزمایش آموزش‌های مدیریت استرس و بسته آموزش مدیریت خشم را دریافت کردند، و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار گردآوری داده­های این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه مختصر شدت درد (BPI) بودند.
نتایج: آموزش مدیریت استرس و خشمباعث بهبود کیفیت زندگی و تاب آوری و همچنین کاهش شدت درد در بیماران زن مبتلا به میگرن می­گردد.
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های این پژوهش توصیه می­گردد در برنامه­های درمانی بیماران مبتلا به میگرن بسته­های آموزشی مدیریت استرس و خشم گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Stress and Anger Management Skills Training on Quality of Life and Resilience and Reducing the Severity of Pain in Patients with Migraine

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Goli 1
  • Leila Sadat Mirseify fard 2
  • Fatemeh Shamkhi 3
1 Assistant Professor of General Psychology, Department of General Psychology, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.
2 PhD Student in Psychology, Pardis Branch, Tehran, Iran.
3 Master of General Psychology, Department of General Psychology, Islamic Azad University, Kashan Branch, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effectiveness of stress management and anger on quality of life, resilience and pain intensity of patients with migraines.
Methods: The method of this research was applied in terms of purpose and based on the nature and method of pre-test-post-test semi-experimental design with control group. The statistical population of this study was female patients with migraine in Hashtgerd city in 1996. The study sample consisted of 30 female patients with migraines who were randomly selected based on the criteria for entering the study and randomly assigned to two groups of 15 subjects. In this study, the experimental group received stress management training and anger management training package, and the control group did not receive any training. The data collection tools for this study were the Quality of Life Questionnaire (SF-36), the Connor and Davidson Resilience Rating Scale (2003), and the BPI Questionnaire (BPI).
Results: Stress and anger management training improves quality of life and resilience, as well as reduces the severity of pain in female patients with migraines.
Conclusion: Based on the findings of this study, it is recommended to include stress management and anger management training packages in the treatment programs of patients with migraines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress management
  • anger management
  • quality of life
  • resilience
  • pain intensity
  • migraine patients