پیش بینی تعهد شغلی براساس دشواری تنظیم هیجانی، خودکارآمدی مقابله‌ای با مشکلات با‎میانجی‌گری اضطراب وجودی در پرسنل اتاق عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روانشناسی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج ،ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: نیروی انسانی، پایه و اساس نظام های بهداشتی درمانی را تشکیل می دهد.یکی  از مهمترین این نگرش‎ها تعهدشغلی است.لذا پژوهش حاضر باهدف پیش بینی تعهد شغلی براساس دشواری تنظیم هیجانی، خودکارآمدی مقابله‌ای با مشکلات با‎میانجی‌گری اضطراب وجودی در پرسنل اتاق عمل انجام شد.
روش کار: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل اتاق عمل شهر تهران در زمستان 1396 بود. که  با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی و در دسترس  انتخاب شدند. شرکت کنندگان  از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل پرسشنامه تعهد شغلی، پرسشنامه دشواری های تنظیم هیجانی، پرسشنامه اضطراب وجودی، پرسشنامه خودکارآمدی مقابله با مشکلات ارزیابی  شدند. . اطلاعات توصیفی متغیرها از قبیل‎میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمرات با استفاده از برنامه SPSS نسخه 23 مشخص گردیده است.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که دشواری تنظیم هیجان بر تعهد شغلی اثر معنادار دارد. با توجه به  معنادار حاصل شدن فرضیه فوق و معکوس بودن شدت اثر ( رابطه معکوس )‎می توان نتیجه گرفت رابطه ی معکوسی بین‎میزان دشواری تنظیم هیجان و تعهد شغلی وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر منفی خودکارامدی بر اضطراب وجودی و تاثیر منفی اضطراب وجودی بر تعهد شغلی، حاصلضرب دو متغیر تنظیم هیجان و اضطراب وجودی عددی مثبت است، لذا تاثیر غیر مستقیم خودکارامدی مقابله ای بر تعهد شغلی مستقیم پیش بینی‎ می‎گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Job Commitment Based on Difficulty with Emotion Regulation, Coping Self-efficacy, Problems with Mediation of Existential Anxiety in Operating Room Personnel

نویسندگان [English]

  • Behnoosh Lashkari Manesh 1
  • Farahnaz Meschi 2
  • Buick Tajeri 3
1 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Vahed Karaj, Islamic Azad University, Karaj, Iran, (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Vahed Karaj, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Human resources constitute the basis of health care systems. One of the most important of these attitudes is occupational commitment. Therefore, the present study aims to predict occupational commitment based on the difficulty of emotion regulation, coping self-efficacy, and problems with mediating existential anxiety in staff. The operation was done.
Methods: The statistical population of this study consisted of all operating room personnel in Tehran during winter 1396. They were selected by non-random sampling and available. Participants were assessed through a research instrument including job commitment questionnaire, emotional adjustment difficulty questionnaire, existential anxiety questionnaire, and problem-solving self-efficacy questionnaire. . Descriptive information of variables such as mean, standard deviation and minimum and maximum scores were determined using SPSS version 23.
 Results: Findings showed that the difficulty of emotion regulation had a significant effect on job commitment. Considering the meaningfulness of the above hypothesis and the inverse effect intensity (inverse relationship), it can be concluded that there is an inverse relationship between the degree of difficulty of emotion regulation and job commitment.
Conclusion: Given the negative effect of self-efficacy on existential anxiety and the negative effect of existential anxiety on job commitment, the results of two variables of emotion regulation and existential anxiety are numerically positive. Therefore, the indirect effect of coping self-efficacy on direct job commitment is predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Commitment
  • Emotional Difficulty
  • Coping Efficiency
  • Existential Anxiety