پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده با نقش واسطه‌ای تاب آوری در زنان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

چکیده

مقدمه
ناباروری در واقع یک بحران پیچیده زندگی است که می‌تواند پیامدها و مشکلات روان‌شناختی بی‎شماری را به زوجین و مخصوصاً زنان نابارور تحمیل کند. پژوهش حاضر، با هدف پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده با نقش واسطه‌ای تاب آوری در زنان نابارور انجام شد.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی ناباروری جهاد دانشگاهی قم در سال 1397 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 351 نفر انتخاب شدند. شرکت کنندگان، پرسشنامه استاندارد بهزیستی روان‌شناختی ریف، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق از نرم افزار‎های SPSS و PLS جهت انجام روش معادلات ساختاری استفاده شده است. 
نتایج
تحلیل داده‎ها نشان داد که بین احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی رابطه معکوس معنادار وجود دارد(519/0-=R)، بین حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(483/0-=R)، تاب آوری رابطه بین احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روانشناختی واسطه گری می‌کند.
نتیجه­گیری
با توجه به نتایج بدست آمده، کاهش احساس تنهایی و افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نابارور از یک سو و افزایش تاب آوری آنها از سوی دیگر می‎تواند بهزیستی روان شناختی آنها را افزایش دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting psychological well-being based on feelings of loneliness and perceived social support with the mediating role of resilience in infertile women

نویسندگان [English]

  • Leyla Asgari Doust 1
  • Mohammad Mehdi Jahangiri 2
1 Master of General Psychology, Department of Psychology, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran
چکیده [English]

Abstract
Infertility is a complex life crisis that can have countless psychological consequences. The aim of this study was to predict psychological well-being based on loneliness and perceived social support with the role of resilience mediators in infertile women.
Methods: This study was a practical study in terms of the method of collecting correlation. The statistical population included all infertile women who referred to Qom University Jihad Infertility Center in 1397, using simple random sampling method, 351 people were selected. Participants completed the Reef Psychological Welfare Standard Questionnaire, Feeling Lonely and Perceived Social Support. SPSS and PLS software have been used to analyze structural equations to analyze research data.
Results: Data analysis showed that there is a significant inverse relationship between loneliness and psychological well-being (R = -0.519), there is a positive and significant relationship between perceived social support and psychological well-being (R = 0.483), resilience. The relationship between loneliness and perceived social support mediates psychological well-being.
Conclusion: According to the obtained results, reducing the feeling of loneliness and increasing the perceived social support of infertile women on the one hand and increasing their resilience on the other hand can increase their psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological well-being
  • loneliness
  • perceived social support
  • resilience
  • infertile women