تدوین مدل علی بهزیستی بر اساس تجربیات‌بهینه (شخصیت خود-غایت نگر) و ارزش‌های اخلاقی با میانجی‌گری نگرش‌های ناکارآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف این تحقیق تدوین مدل علی بهزیستی بر اساس تجربیات بهینه (شخصیت خود-غایت نگر) و ارزش­های اخلاقی با میانجی­گری نگرش­های ناکارآمد می­باشد. نگرش­های ناکارآمد با ایجاد اختلالات هیجانی غیر ضروری میزان بهزیستی را به شدت کاهش می­دهند. در واقع، نگرش­های ناکارآمد به عنوان یک باور سازش­نایافتهدر مورد خویش، جهان و آینده است که ریشه در باورهای بدبینانه و جمود شخص دارند و اغلب در شرایط مطلق و افراطی ابراز می­شوند.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی است که در آن روابط میان متغیرهای ارزش­های اخلاقی و تحربیات بهینه و نگرش­های ناکارآمد با بهزیستی با استفاده از معادلات ساختاری بررسی ­شد. جامعه آماری شامل همه کارمندان شهرداری ورامین در سال ۱۳۹۸ بودند. تعداد این کارمندان ۱۲۴ نفر می­باشد. روش کار به این صورت بود که پس از صحبت با کارمندان و بیان اهداف پژوهش، از ایشان سوالاتی در مورد اختلالات روانی مانند سابقه بستری شدن، مصرف مواد و تشخیص هر یک از بیماری­های روانی از سوی روانپزشکان و روانشناسان پرسیده شد. پس از انجام غربالگری های لازم، تعداد ۱۱۵ نفر به عنوان افراد نمونه با روش دواطلبانه انتخاب شدند. همچنین به وسیله نرم افزار spss  و lisrel به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تجربیات بهینه و ارزش های اخلاقی بر بهزیستی تاثیر دارد. همچنین نگرش‎های نا کارآمد بر بهزیستی تاثیر دارد. از سوی دیگر تجربیات بهینه و ارزش های اخلاقی بر نگرش‎های نا کارآمد موثر می‎باشد.
نتیجه گیری: می‎توان چنین نتیجه گرفت که  افراد در بزرگسالی با موقعیت­هایی روبه رو می­شوند که ممکن است سبب فعال شدن نگرش­های ناکارآمد اولیه شود. در این حالت فرد خاطرات هیجان انگیزی را از دوران کودکی تجربه می­کنند. این نگرش­های ناکارآمد شامل باورهای غیرمنطقی است که فرد نسبت به خود، دنیای پیرامون و آینده دارد و زمینه ساز بیماری­های روانی در افراد می­شود. این نگرش­های منفی سبب بدبینی و پایین آمدن سطح بهزیستی می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of a causal model of well-being based on optimal experience (autotelic personality) and moral values by mediating dysfunctional attitudes

نویسندگان [English]

  • Salman Khani Poinak 1
  • Akbar Mohammadi 2
  • Ameneh Moazedian 3
1 PhD student in Educational Psychology, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (corresponding author).
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study is to formulate the Ali Behzisti model based on optimal experiences (self-objective personality) and moral values ​​with the mediation of dysfunctional attitudes. Dysfunctional attitudes drastically reduce the rate of well-being by creating unnecessary emotional disturbances. In fact, dysfunctional attitudes as an uncompromising belief in oneself, the world, and the future are rooted in one's pessimistic beliefs and often expressed in absolute and extreme terms.
Methods: The present study is a descriptive-analytical correlational study in which the relationships between the variables of moral values ​​and optimal experiences and dysfunctional attitudes with well-being were examined using structural equations. The statistical population included all employees of Varamin Municipality in 2009. The number of these employees is 124. After working with employees and stating their research goals, they were asked questions about mental disorders such as hospitalization history, substance use, and diagnosis of any mental illness by psychiatrists and psychologists. After the necessary screenings, 115 people were selected as two-way samplers. The relationship between the variables was also examined by SPSS and LISREL software.
 Results: The results showed that optimal experiences and moral values ​​affect well-being. Dysfunctional attitudes also affect well-being. On the other hand, optimal experiences and moral values ​​affect Dysfunctional attitudes.
Conclusion: Finally, it can be concluded that people in adulthood are faced with situations that may trigger primary dysfunctional attitudes. In this case, the person experiences exciting memories from childhood. These dysfunctional attitudes include irrational beliefs that one has about oneself, the world around oneself, and one's future, and that can lead to mental illness. These negative attitudes lead to pessimism and low Well-being levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-being
  • Optimal experience
  • Moral values
  • Dysfunctional attitudes