شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دبیران تربیت بدنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

مقدمه: توانمندسازی منابع انسانی در در ساختار تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش یکی از موضوعات مهم در ارتباط با دبیران می باشد. هدف: هدف این تحقیق شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی نیروی تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بود.
روش کار: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع اکتشافی – تحلیلی بوده و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دبیران و آموزگاران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ایران بودند. نمونه آماری به روش خوشه­ای مرحله­ای 600 نفر تعیین شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی سازه از طریق تحلیل عاملی (20/67) و پایایی از طریق آلفا کرونباخ (955/0) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری انجام شد (05/0α =).
نتایج: به طور کلی شش شاخص شناسایی شده (ساختارسازمانی، شخصیتی، انگیزش، فرهنگی-اجتماعی، آموزش-تخصص، تجهیزاتی) در تبیین توانمندسازی نیروی انسانی در تربیت بدنی آموزش و پرورش بود که از بین این شاخص‌ها، شاخص شخصیتی 95 درصد از تغییرات توانمندسازی نیروی انسانی را تبیین و در اولویت اول قرار گرفت و شاخص تجهیزاتی 25 درصد از تغییرات توانمندسازی نیروی انسانی را تبیین و در اولویت ششم قرار گرفت.
نتیجه گیری: به نظر می‎رسد تعادل در  بین ابعاد (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) و (اندازه، تکنولوژی، استراتژی و محیط) در وزارت آموزش و پرورش و آموزش مستمر منابع انسانی از اولویت‎های مهم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the human resource empowerment model Ministry of Education and Training in the Islamic Republic of Iran (Case Study: Physical Education Teachers)

نویسندگان [English]

  • Alireza Zarbakhsh 1
  • Shahram Alam 2
  • Mahdi Zarghami 3
1 PhD Student, Department of Sports Management, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
2 Assistant Professor, Depatment of Sport Management, Yadegar Branch of Imam Khomeini, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sports Management, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Empowering human resources in the physical education structure of the Ministry of Education is one of the important issues related to teachers.
Methods: The purpose of this study was to identify and explain the model of physical education empowerment in the Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran. Methods: The present study was applied in terms of purpose and exploratory-analytical in nature and field. The statistical population was all teachers and physical education teachers of the Ministry of Education of Iran. The statistical sample was determined by 600 cluster sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that identified 30 important experts and influential factors using an open questionnaire and referred to the questionnaire after editing. Structural validity was calculated through factor analysis (67.20) and reliability was calculated through Cronbach's alpha (0.955). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (frequency of data, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, path analysis and structural equations) (α = 0.05).
Results: In general, six identified indicators (organizational structure, personality, motivation, cultural-social, training-specialty, equipment) were used to explain human resource empowerment in physical education, among which 95% of personality changes Empowerment explained and ranked first and equipment index explained 25% of changes in Empowerment and ranked sixth.The fit indices of the model represent goodness of fit (standard limit) and the validity of the whole construct is confirmed and the identified indices explain well the variable of training strength training.
Conclusion: Balancing the dimensions (formality, focus and complexity) and (size, technology, strategy, and environment) at the Ministry of Education and the continuous training of human resources seems to be an important priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Physical Education Force
  • Education & Training
  • Modeling