بررسی ارتباط بین برداشت ذهنی کارکنان از سهولت و سودمندی استفاده با پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: منشأ و پیدایش واژه پذیرش  در ارتباط با فناوری از مطالعات روان شناختی نشأت گرفته است و تصورات ذهنی ما می‎تواند در استفاده یا عدم استفاده از آن اثر گذار باشد، بنابراین هدف از این تحقیق بررسی برداشت ذهنی کارکنان از سهولت و سودمندی استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه می‎باشد.
روش کار: روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش در این مطالعه شامل کارکنان اداره تورزش و جوانان استان کرمانشاه در سال 1394  بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر تعیین شد. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه مدل پذیرش فناوری دیویس بود. برای آزمـون نرمال بودن داده‎ها از آزمـون کولموگروف _ اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که بین برداشت ذهنی کارکنان از سهولت و سودمندی استفاده با پذیرش فناوری اطلاعات ارتباط معنا داری وجود دارد (05/0>p).
نتیجه گیری: به نظر می‎رسد نوع دیدگاه افراد در ارتباط با یادگیری ساده فناوری و مزایای استفاده از آن در روند کار باعث پذیرش بالاتری می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between employees' mental perception of ease and usefulness of use by information technology acceptance in the staff of Kermanshah province Sports and Youth Administration

نویسندگان [English]

  • Arash Sarvari 1
  • Farideh Ashraf Ganjoui 2
  • Ali zarei 3
1 PhD Student in Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The origin of the word acceptance in connection with technology originates from psychological studies, and our mental perceptions can be effective in using or not using it, so the purpose of this study was to Investigating the relationship between employees' mental perception of ease and usefulness of use by information technology acceptance in the staff of Kermanshah province Sports and Youth Administration.
Methods: The descriptive-correlational research method was cross-sectional. The research population in this study included employees of the Kermanshah province of Sports and Youth Administration in 2015. The sample size was determined using Cochran's formula of 120 people. The research instruments included a demographic questionnaire and a Davis technology acceptance model questionnaire. The Colmogrov-Smirnov test, Pearson correlation, and regression were used to test the normality of the data.
Results: The results showed that there is a significant relationship between employees' mental perception of ease and usefulness of use and information technology acceptance (p<0.001).
Conclusion: It seems that people's views on simple technology learning and the benefits of using it in the work process make it more acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology acceptance
  • Employees
  • Mental perception
  • Sports and Youth Administration