رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خود بسندگی با بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان مبتلا به بیماری قلبی عروقی: نقش واسطه‌ای سرمایه روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.

4 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خودبسندگی با بهزیستی روان شناختی از طریق نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی در سالمندان مبتلا به بیماری قلبی عروقی بود.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مردان سالمند مبتلا به بیماری قلبی عروقی مراجعه کننده به بیمارستان های شهر قزوین در سال 1398 بود که به روش نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند انجام شد. تعداد 230 نفر از بین آنها انتخاب شدند و سپس به چهار پرسشنامه مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران1998، مقیاس خودبسندگی جلالی و همکاران 1388، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف1989 و مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل رگرسیون و روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 استفاده شد.
نتایج: نتایج تحلیل دادهها نشان داد بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خودبسندگی رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما بین حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان شناختی و بین خودبسندگی و بهزیستی روان‌شناختی سالمندان ارتباط معنادار وجود دارد؛ سرمایه روانشناختی بین حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان‌شناختی نقش متغیر واسطهای ندارد(077/0=β)، اما به عنوان میانجی بین خودبسندگی و بهزیستی روان‌شناختی عمل می‌کند(41/2= t و 14/0=β).
نتیجه گیری: این پژوهش نشان دهنده نقش موثر حمایت اجتماعی ادراک شده و خودبسندگی و سرمایه روانشناختی در پیشبینی بهزیستی روانشناختی افراد سالمند میباشد و پیشنهاد می گردد که در مداخلات روانشناختی و مشاورهای برای بهبود و ارتقای بهزیستی روانشناختی این افراد مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships between Perceived Social Support and Self-Sufficiency with Psychological Well-Being in elderly patients with cardiovascular diseases: the Mediating Role of psychological capital

نویسندگان [English]

  • Alireza Kakavand 1
  • Somaye Keshavarz 2
  • Hanie Dashtdar 3
  • Farhad Shirmohammadi 4
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
4 Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between perceived social support and self-efficacy with psychological well-being through the mediating role of psychological capital in the elderly with cardiovascular disease.
Methods: The present study was a descriptive correlation and statistical population included all elderly men with cardiovascular disease referred to hospitals in Qazvin in 1398, which was performed by targeted sampling. A total of 230 people were selected and then answered four questionnaires of the perceived social support scale of Zimet et al. 1998, the self-sufficiency scale of Jalali et al., The 1989 psychological well-being scale, and the Lutans Psychological Capital Scale. In order to analyze the data, regression analysis test and path analysis method were used using SPSS software version 16.
Results: The results of data analysis showed that there is no significant relationship between perceived social support and self-sufficiency, but there is a significant relationship between perceived social support and psychological well-being and between self-sufficiency and psychological well-being of the elderly; Perceived and psychological well-being does not play a mediating role, but acts as a mediator between self-sufficiency and psychological well-being.
Conclusion: This study shows the effective role of perceived social support and self-sufficiency and psychological capital in predicting the psychological well-being of the elderly and it is recommended that psychological and counseling interventions to improve and Promoting the psychological well-being of these people should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cardiovascular diseases
  • Psychological well-being
  • perceived social support
  • self-sufficiency
  • psychological capital