مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و تاب آوری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مبتلا شدن به بیماری های مزمن نظیر ام‌اس می‌تواند به نومیدی و ایجاد احساسات و افکار منفی منجر شوند و باعث کاهش کیفیت زندگی فرد شود. تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و آموزش ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و تاب‌آوری بیماران مبتلا به ام‌اس انجام شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری در این پژوهش شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به انجمن ام‌اس تهران که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 60 بیمار انتخاب شد و به صورت تصادفی به سه گروه جایگزین شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کورایانس نشان داد که مداخله معنویت درمانی و ذهن‌آگاهی بر سطح کورتیزول و تاب-آوری موثر بود (001/0 ≥p). نتایج مقایسه نیز نشان داد که معنویت درمانی تاثیر بیشتری بر سطح کورتیزول و تاب‌آوری بیماران دارد (001/0 ≥p).
نتیجه‌گیری: هر دو روش معنویت درمانی و ذهن‌آگاهی بر بیماران ام اس مفید بود اما معنویت درمانی بر بهبود کورتیزول و تاب‌آوری بیماران ام اس تاثیر بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of spirituality therapy and mindfulness on cortisol level and resiliency in patients with multiple sclerosis (MS)

نویسندگان [English]

  • Hoda Karimi 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Ahmad Borjali 3
  • Mohammad Hatami 4
1 Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 professor, Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
3 associate professor, Department clinical psychology allameh tabataba,i university, Tehran, Iran.
4 associate professor Department of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Chronic diseases such as MS can lead to despair, negative emotions and thoughts, and decrease the quality of life. The purpose of this study was to compare the effectiveness of spirituality therapy and mindfulness training on cortisol levels and resiliency in patients with MS.
Methods: The present study was a quasi-experimental and pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study included all patients referring to MS Association of Tehran who were selected using available sampling method and 60 patients were randomly divided into three groups.
Results: The results of covariance analysis showed that spirituality and mindfulness intervention were effective on cortisol level and resiliency (p < 0.001). Comparison results also showed that spirituality therapy had more effect on cortisol level and resiliency (p < 0.001).
Conclusion: Both mindfulness and mindfulness methods were useful in MS patients, but spirituality had more effect on cortisol improvement and resiliency in MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality Therapy
  • Mindfulness
  • Cortisol
  • Resiliency
  • Multiple Sclerosis