تبیین عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافی کارکنان با توجه به نقش سبک رهبری مدیران و ارائه الگوی مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

خلاصه
مقدمه: همـه افـراد بـر اثـر عوامل مختلف شغلی و اجتماعی در مقاطع مختلف زندگی با استرس و فشار عصبی مواجه هستند اما زمانی که فرد بـه مدت طولانی در معـرض ایـن فشارهای روانی قرار بگیرد دچار نوعی عارضه می‌شـود کـه بـه آن سندروم فرسودگی از نوع شغلی می‌گویند که  زیر مجموعه ای از رفتارهای انحرافی می باشد و گروه‌های زیادی در معرض این خطرات هستند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافی کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر سبک رهبری مدیران  ارائه الگوی مناسب بدین منظور می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان خط تولید صنعت فولاد جنوب کشور به تعداد 9361 نفر بوده‌اند که 596 نفر از آن‌ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. داده‌های پژوهش از طریق نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش، نشان داد که بین عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافی کارکنان (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی و جو اخلاقی) با رفتارهای انحرافی کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر سبک رهبری مدیران (سبک رهبری ستمگرانه و عدم مداخله)، رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: مدیران باید علاوه بر شناخت و فهم رفتارهای انحرافی مخرب، رفتارهای انحرافی سازنده که به سازمان‌ها کمک می‌کند را نیز مورد توجه و مطالعه قرار دهند و با تقویت آن‌ها در جهت موفقیت و پیشرفت بیشتر سازمان‌ها گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the factors related to employees 'deviant behaviors according to the role of managers' leadership style and provide an appropriate model

نویسندگان [English]

  • Sina Zeinali 1
  • Alireza Manzari Tavakoli 2
  • Sanjar Selajgeh 3
1 PhD student in Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran. (corsponding author)
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction: All people experience stress and nervous stress due to various occupational and social factors at different stages of life, but when a person is exposed to these psychological pressures for a long time, he suffers from a complication called burnout syndrome. Is a subset of deviant behaviors And many groups are exposed to these risks. Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors related to employees 'deviant behaviors, considering the moderating role of managers' leadership style, to provide an appropriate model for this purpose.
 Methods: The present study is a descriptive-correlational study. The statistical population of the study was all employees of the production line of the steel industry in the south of the country to 9361 people, of which 596 people were selected as the sample size. Data collection tools are interviews and questionnaires. Research data were analyzed using SPSS and Smart PLS software.
Findings: While confirming the proposed research model, the findings showed that among the factors related to employees' deviant behaviors (organizational justice, organizational commitment, burnout, job stress and moral climate) with employees' deviant behaviors due to the moderating role of managers' leadership style (style There is a significant relationship between oppressive leadership and non-intervention.
 Conclusion: In addition to recognizing and understanding destructive deviant behaviors, managers should also consider and study constructive deviant behaviors that help organizations and strengthen their steps to further the success and development of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviant behaviors of employees
  • leadership style
  • appropriate model