مقایسه تمایز یافتگی خود، بخشودگی بین فردی و ناگویی خلقی در معلمان زن با رضایت زناشویی بالا و پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران .

3 استادیار گروه روان شناسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران .

4 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ،ایران.

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، دانشکده علوم انسانی،گروه روانشناسی دانشگاه، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی می­تواند تحت تاثیر عوامل مختلف اعم از فردی و بین فردی باشد. تمایزیافتگی خود، بخشودگی و ناگویی هیجانی می­توانند از جمله این عوامل باشند. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تمایز یافتگی خود، بخشودگی بین فردی و ناگویی خلقی در معلمان زن با رضایت زناشویی بالا و پایین بود.
روش کار: این پژوهش از نوع علی­­­_مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری، شامل کلیه معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند بود که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به خدمت بودند. 200 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های بخشودگی بین‌فردی (1389)، تمایزیافتگی خود (1998)، مقیاس ناگویی خلقی (1994) و رضایت زناشویی (1989) پاسخ دادند. از آزمون تحلیل واریانس در SPSS-v.16. برای بررسی فرضیه­های پژوهش استفاده شد.
نتایج: بین دو گروه معلمان زن با رضایت زناشویی بالا و پایین به لحاظ متغییرهای تمایز یافتگی خود (0.01 >P و 7.88 =F)، بخشودگی بین فردی (0.01 >P و 49.53 =F) و ناگویی خلقی (0.01 >P و 15.68 =F) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، زنان سطح تمایزیافتگی و بخشودگی بالاتر و نیز ناگویی هیجانی کمتر، تاثیر معناداری بر بهبود رضایت زناشویی معلمان زن متاهل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of self-differentiation, interpersonal forgiveness and alexithymia in Female teachers with high and low marital satisfaction

نویسندگان [English]

  • Alireza Heidari 1
  • Parviz Asgari 2
  • Saeed Bakhtiarpour 3
  • Alireza Heidari 4
  • Fariba Hafezi 5
1 PH.D Student of educational psychology in department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant professor' of psychology,Department of Psychology, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch. Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Marital satisfaction can be influenced by various factors, both individual and interpersonal. Self-differentiation, forgiveness, and alexitymia can be among these factors. The aim of this study was to compare the self-differentiation, interpersonal forgiveness and alexithymia in female teachers with high and low marital satisfaction.
 
Method: This research is causal-comparative. The statistical society included all female teachers in the elementary school of Arvand Free Zone who were engaged in the academic year of 2017, 200 subjects were selected as sample groups through available sampling method and responded to the interpersonal forgiveness (2010), the differentiation of self (1998), Alexithymia scale (1994) and marital satisfaction questionnaire (1989).
 
Results: The results showed that there is a significant difference between two groups of female teachers with high and low marital satisfaction in terms of their differentiation (F= 7.88, p < 0.01), interpersonal forgiveness (F= 49.53, p < 0.01) and Alexithymia (F= 15.68, p < 0.01).
 
Conclusion: According to the findings of this study, women have a higher level of differentiation and forgiveness, as well as lower alexithymia, a significant effect on improving the marital satisfaction of married female teachers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-differentiation
  • interpersonal forgiveness
  • marital satisfaction
  • alexithymia