اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودپنداره و افسردگی افراد مبتلا به اختلال پرخوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی روانشناسی استادیارهیات علمی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی روانشناسی استادیارهیات علمی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

چکیده

چکیده
مقدمه: امروزه اختلالات خوردن یک موضوع مطرح در جامعه و از مورد توجه­ترین اختلالات روانی به شمار می­روند که ریشه در مسائل زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودپنداره و افسردگی افراد مبتلا به اختلال پرخوری است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه­ی افراد مبتلا به اختلال پرخوری شهر تهران بودند که از بین آنها تعداد 30 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های خودپنداره، افسردگی و اختلال پرخوری استفاده شد.
نتایج: با توجه به میزان 700/166F=. در متغیر خودپنداره و 997/587F=  در متغیر افسردگی، می­توان اینگونه بیان کرد که میان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون تغییرات معناداری مشاهده می­شود. که نشان می­دهد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) باعث بهبود خودپنداره، کاهش افسردگی و کاهش معنادار علائم پرخوری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردیده است.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود خودپنداره و کاهش افسردگی و علائم پرخوری موثر است و استفاده از این روش درمانی سودمند به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy (ACT) on Self-Imagination and Depression in People with Binge Eating Disorder

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Momeni 1
  • Zahra Shayegan Manesh 2
  • Tahmours Aghajani 3
1 M.Sc., General Psychology, Mallard Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD in Psychology of Scientific Assistants, Mallard Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhDs in Psychology of Scientific Assistants, Mallard Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Today, eating disorders are a major issue in society and are considered to be the most important psychological disorders that are rooted in biological, psychological, social and cultural issues. These disorders cause physical and mental health problems and impair the quality of life of the sufferer. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy (ACT) on self-concept and depression in people with binge eating disorder. The research method is quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group. The statistical population of this study was all people with binge eating disorder in Tehran, of which 30 people were selected by targeted sampling method and then assigned to two experimental and control groups. The experimental group used Beck Depression Infection (BDI-II) and Overeating (BES) and a covariance analysis test was used to test the research hypotheses. According to the rate of 1600F = 700. In the variable of self-concept and 587 / 997F = in the variable of depression, it can be stated that there are significant changes between the experimental and control groups in the posttest. Acceptance and commitment-based therapy (ACT) has been shown to improve self-concept, reduce depression, and significantly reduce the symptoms of overeating in the experimental group compared to the control group. The results of this study showed that acceptance-based therapy (ACT) is effective in improving self-concept and reducing depression and symptoms of binge eating, and the use of this treatment seems to be beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Self-Imagination
  • Depression and Overeating Disorder