ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌های تولیدی ورزشی در ایران با تاکید بر تعهد کاری کارکنان در سطوح کلان، میانه و خرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزش، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار روانشناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

مقدمه: شرکت­های تولیدی ورزشی تحت عنوان «سازمان­های خصوصی» برای کسب درآمد از طریق فروش کالاها و خدمات ورزشی و در نتیجه بهبود عملکرد فعالیت می­کنند و نیاز به مدلی دارند که بتواند عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت را بر پایه تعهدکاری کارکنان توجیه نماید از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌های تولیدی ورزشی در ایران با تاکید بر تعهد کاری کارکنان در سطوح کلان، میانه و خرد انجام شد
روش کار: جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های تولیدی ورزشی ایران بود که برای طراحی ابزار اندازه گیری فهرست اولیه ای با توجه به متون و رویکردها تهیه و با انجام مصاحبه و نظر خبرگان و متخصصان، پرسشنامه اولیه تدوین شد. برای سنجش روایی از روش های روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تعیین پایایی، ضریب آلفا کرونباخ محاسبه گردید، که حاکی از روایی و پایایی پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 19 و لیزرل 8/8 تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج: نتایج نشان داد مدل ارایه شده پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و تعهدکاری کارکنان در سه سطح کتان، میانه و خرد 63/0 تغییرات عملکرد شرکت های ورزشی را تبیین می نماید.
نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که تعهد کاری کارکنان با سطوح کلان، میانه و خرد می تواند عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a conceptual model of factors affecting the performance of sports production companies in Iran with emphasis on employee commitment at the macro, medium and micro levels

نویسندگان [English]

  • Azita shojaei 1
  • Vali Nowzari 2
  • Shahram Alam 3
  • Mehdi Zarghami 4
1 PhD Student in Sports Management, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.
2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran.
3 Assistant Professor, Depatment of Sport Management, Yadegar Branch of Imam Khomeini, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Sports Psychology, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sports production companies under the name of "private organizations" to earn money by selling sports goods and services and thus improve performance and need a model that can affect the factors affecting the company's performance. Therefore, the present study was conducted with the aim of presenting a conceptual model of factors affecting the performance of sports production companies in Iran with emphasis on employee commitment at the macro, medium and micro levels.
Methods: The statistical population of the study was all sports production companies in Iran. To design a measurement tool, a preliminary list was prepared according to the texts and approaches, and an initial questionnaire was developed by conducting interviews and opinions of experts and specialists. Formal and content validity methods were used to assess the validity. To determine the reliability, Cronbach's alpha coefficient was calculated, which indicated the validity and reliability of the questionnaire. Data were analyzed using SPSS version 19 and LISREL 8.8.
Results: The results showed that the presented model of the research has a good fit and the commitment of employees at three levels of linen, medium and micro 0.63 explains the changes in the performance of sports companies.
Conclusion: The findings showed that the work commitment of employees with macro, medium and micro levels can affect the performance of sports production companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • macroeconomics
  • manufacturing companies
  • sports industry