مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان نوروفیدبک بر کاهش نشانه‌های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر شهرستان دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که تشخیص و دخالت زودهنگام اختلال اضطراب فراگیر می‌تواند به حداقل شدن علائم و کند شدن پیشرفت آن کمک شایان توجهی کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان نوروفیدبک بر کاهش نشانه‌های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر شهرستان دزفول انجام گرفت.
روش کار: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر دزفول تشکیل ‌دادند. تعداد 30 نفر از جامعه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. در هر سه گروه ، اختلال اضطراب بیماران از طریق مقیاس 7 سوالی اضطراب فراگیر (GAD-7) مورد ارزیابی قرار گرفتند، هردو تجربی گروه 8 جلسه و هر جلسه یک ساعت تحت درمان قرار گرفتند. با توجه به عدم رعایت مفروضه‌های تحلیل کواریانس داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک­طرفه و نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که درمان‌های شناختی – رفتاری و نوروفیدبک توانستند نشانه‌های اضطراب فراگیر را نسبت به گروه کنترل کاهش دهند (01/0p <) و نیز اثر درمان نوروفیدبک بر کاهش علایم اضطراب فراگیر بیشتر بوده­است (01/0p <).
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده، می‌توان از درمان‌های شناختی – رفتاری و نوروفیدبک در جهت کاهش علایم اضطراب فراگیر بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and neurofeedback on reduction of anxiety symptoms in patients with Generalized anxiety disorder in Dezful

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dinarvand 1
  • Saeed Bakhtiarpour, 2
  • Alireza Heydarei 3
1 General Psychology Students , Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. Corresponding Author
3 Associate Professor Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Research has shown that early detection and intervention of generalized anxiety disorder can help to minimize symptoms and slow its progression. Therefore, the aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and neurofeedback therapy on reducing anxiety symptoms in patients with generalized anxiety disorder in Dezful.
Methods: The research method was experimental with pre-test-post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all patients with generalized anxiety disorder referred to counseling centers in Dezful. Thirty people from the community were selected by purposive sampling and randomly assigned to the experimental and control groups. In all three groups, patients' anxiety disorders were assessed through the 7-item General Anxiety Scale (GAD-7), both experimental groups were treated for 8 sessions and each session for one hour. Due to non-observance of the assumptions of analysis of covariance, the data were analyzed using one-way analysis of variance and SPSS software.
Results: The results showed that cognitive-behavioral and neurofeedback therapies were able to reduce the symptoms of generalized anxiety compared to the control group (p <0.01) and also the effect of neurofeedback therapy on reducing the symptoms of generalized anxiety was greater (p <0.01).
Conclusion: According to the obtained results, cognitive-behavioral and neurofeedback therapies can be used to reduce the symptoms of generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral therapy
  • Neurofeedback
  • Generalized anxiety disorder