مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که فرسودگی تحصیلی متاثر از فرزندپروری می باشد و مداخله های روان شناختی می تواند در جهت رفع فرسودگی کمک کننده باشد؛ بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد.
روش کار: پژوهـش حاضـر از نـوع شـبه آزمایشـی بـا طـرح پیـش آزمـون و پـس آزمـون و گـروه کنتـرل بـود که در آن  45  نفر از والدین دانش آموزان دوره اول متوسطه  شهر تهران  به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده  و به طور تصادفی در سه گروه (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) قرار گرفتند و اعضـای  تمام گروه ها، در سه مرحلـه پیـش آزمـون، پـس آزمـون و پیگیری، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی  برسو و همکاران (1997) را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس ‌با اندازه گیری مکرر به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نمرات فرسودگی تحصیلی و مولفه ناکارآمدی تحصیلی شد (05/0P≤). بین میزان اثر بخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در فرسودگی تحصیلی در مرحله پس آزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنادار بود (05/0P≤).
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی یک روش موثر در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparing of the effectiveness of positive parenting and mindfulness - based stress management on students ' academic burnout

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ehsani 1
  • Faramarz Sohrabi Asamrood 2
  • Reza Ghorban Jahromi 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Research Sciences Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
2 Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Psychology, Research Sciences Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Research has shown that academic burnout is affected by parenting and psychological interventions can help to eliminate burnout; Therefore, this study was conducted to compare the effectiveness of positive parenting education and mindfulness-based stress management on students' academic burnout.
Methods: The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design and control group. In which 45 parents of junior high school students in Tehran were selected by convenience sampling and based on purpose and multi-stage cluster sampling method and randomly divided into three control groups (15 people), control group. (15 people) were in the control group (15 people) and members of all groups, in two stages of pre-test and post-test, had completed the Barso et al. (1997) burnout questionnaire. For statistical analysis of the data, repeated measures analysis of variance was used using SPSS software.
Results: The results showed that positive parenting education and mindfulness-based stress management improved academic burnout scores and academic inefficiency component compared to the control group (P≤0.05). There was a statistically significant difference between the effectiveness of positive parenting education and mindfulness-based stress management in post-test burnout and follow-up (P≤0.05).
Conclusion: According to the results, it seems that positive parenting education and mindfulness-based stress management is an effective method in academic burnout of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive parenting
  • Mindfulness-based stress management
  • Academic burnout