مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که فرسودگی تحصیلی متاثر از فرزندپروری می باشد و مداخله های روان شناختی می تواند در جهت رفع فرسودگی کمک کننده باشد؛ بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد.
روش کار: پژوهـش حاضـر از نـوع شـبه آزمایشـی بـا طـرح پیـش آزمـون و پـس آزمـون و گـروه کنتـرل بـود که در آن  45  نفر از والدین دانش آموزان دوره اول متوسطه  شهر تهران  به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده  و به طور تصادفی در سه گروه (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) قرار گرفتند و اعضـای  تمام گروه ها، در سه مرحلـه پیـش آزمـون، پـس آزمـون و پیگیری، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی  برسو و همکاران (1997) را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس ‌با اندازه گیری مکرر به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نمرات فرسودگی تحصیلی و مولفه ناکارآمدی تحصیلی شد (05/0P≤). بین میزان اثر بخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در فرسودگی تحصیلی در مرحله پس آزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنادار بود (05/0P≤).
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی یک روش موثر در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparing of the effectiveness of positive parenting and mindfulness - based stress management on students ' academic burnout

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Ehsani 1
 • Faramarz Sohrabi Asamrood 2
 • Reza Ghorban Jahromi 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Research Sciences Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
2 Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Psychology, Research Sciences Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Research has shown that academic burnout is affected by parenting and psychological interventions can help to eliminate burnout; Therefore, this study was conducted to compare the effectiveness of positive parenting education and mindfulness-based stress management on students' academic burnout.
Methods: The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design and control group. In which 45 parents of junior high school students in Tehran were selected by convenience sampling and based on purpose and multi-stage cluster sampling method and randomly divided into three control groups (15 people), control group. (15 people) were in the control group (15 people) and members of all groups, in two stages of pre-test and post-test, had completed the Barso et al. (1997) burnout questionnaire. For statistical analysis of the data, repeated measures analysis of variance was used using SPSS software.
Results: The results showed that positive parenting education and mindfulness-based stress management improved academic burnout scores and academic inefficiency component compared to the control group (P≤0.05). There was a statistically significant difference between the effectiveness of positive parenting education and mindfulness-based stress management in post-test burnout and follow-up (P≤0.05).
Conclusion: According to the results, it seems that positive parenting education and mindfulness-based stress management is an effective method in academic burnout of students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive parenting
 • Mindfulness-based stress management
 • Academic burnout
 1. Saranche M, Maktabi G, Haji Yakhchali A. Casual relationship of personality characteristics with academic burnout
  mediating academic self-efficacy and perceived academic stress in students. 2014.
  2. Mori SC. Addressing the mental health concerns of international students. Journal of counseling & development.
  2000;78(2):137-44.
  3. Michie F, Glachan M, Bray D. An evaluation of factors influencing the academic self-concept, self-esteem and
  academic stress for direct and re-entry students in higher education. Educational psychology. 2001;21(4):455-72.
  4. Salmela-Aro K, Kiuru N, Leskinen E, Nurmi J-E. School burnout inventory (SBI) reliability and validity. European
  journal of psychological assessment. 2009;25(1):48-57.
  5. Bresó E, Salanova M, Schaufeli WB. In search of the “third dimension” of burnout: Efficacy or inefficacy? Applied
  psychology. 2007;56(3):460-78.
  6. Salanova M, Schaufeli W, Martínez I, Bresó E. How obstacles and facilitators predict academic performance: The
  mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, stress & coping. 2010;23(1):53-70.
  7. Moneta GB. Need for achievement, burnout, and intention to leave: Testing an occupational model in educational
  settings. Personality and Individual Differences. 2011;50(2):274-8.
  8. Watts J, Robertson N. Burnout in university teaching staff: A systematic literature review. Educational Research.
  2011;53(1):33-50.
  9. Salmela-Aro K, Kiuru N, Pietikäinen M, Jokela J. Does school matter? The role of school context in adolescents'
  school-related burnout. European psychologist. 2008;13(1):12.
  10. ZAHED BA, POURBAHRAM R, RAHMANI JS. The relationship of perfectionism, goal achievement orientation and
  academic performance to academic burnout. 2014.
  11. Kinsworthy S, Garza Y. Filial therapy with victims of family violence: A phenomenological study. Journal of family
  violence. 2010;25(4):423-9.
  12. Sanders MR. Triple P–Positive Parenting Program: A population approach to promoting competent parenting.
  Australian e-journal for the Advancement of Mental Health. 2003;2(3):127-43.
  13. Webster-Stratton C. Aggression in young children services proven to be effective in reducing aggression. Encyclopedia
  on Early Childhood Development Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development. 2005:1-
  6.
  14. Moradian J, Alipour S, Shehni Yailagh M. The causal relationship between parenting styles and academic performance
  mediated by the role of academic self-efficacy and achievement motivation in the students. Family Psychology.
  2014;1(1):63-74.
  15. Steinberg L. We know some things: Parent–adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of research on
  adolescence. 2001;11(1):1-19.
  16. Sanders MR, Turner KM, Markie-Dadds C. The development and dissemination of the Triple P—Positive Parenting
  Program: A multilevel, evidence-based system of parenting and family support. Prevention Science. 2002;3(3):173-89.
  17. Aliakbari Dehkordi M, KakooJoybari AAM, T. , Yekdele Pour N. The Effectiveness of Positive Parenting Program on
  Parental Stress in Mothers of Children with Hearing Impairment. Audiology. 2014;23 (6):66-75.
  18. Rafiei M, Fathi Ashtiyani A, Solaimani AA. The Effectiveness of Positive Parenting Program on Parenting Stress of
  Mothers of Mentally Retarded Children. Psychological Research. 2012;5(19):22-41.
  19. Saberi Bahrami pour, M. Ghomrani A, Yarmohammadian A. The Effectiveness of Group Positive Parenting Program
  on Parental Stress of Mothers of Children with Autism Disorder. Knowledge and research in applied psychology.
  2014;15(2):69-77.
  20. Smernoff E, Mitnik I, Lev-Ari S. The effects of Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) on mental health and wellbeing among a non-clinical sample. Complementary therapies in clinical practice. 2019;34:30-4.
  21. Khoury B, Sharma M, Rush SE, Fournier C. Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A metaanalysis. Journal of psychosomatic research. 2015;78(6):519-28.
  22. Raitano RE, Kleiner BH. Stress management: stressors, diagnosis, and preventative measures. Management Research
  News. 2004.
  23. Flaxman PE, Bond FW. A randomised worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress
  inoculation training. Behaviour research and therapy. 2010;48(8):816-20.
  24. Kabat‐Zinn J. Mindfulness‐based interventions in context: past, present, and future. Clinical psychology: Science and
  practice. 2003;10(2):144-56.
  25. Segal ZV, Williams M, Teasdale J. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: Guilford Publications; 2018.
  26. Rygh JL, Sanderson WC. Treating generalized anxiety disorder: Evidence-based strategies, tools, and techniques:
  Guilford Press; 2004.
  27. Elhai JD, Levine JC, O’Brien KD, Armour C. Distress tolerance and mindfulness mediate relations between depression
  and anxiety sensitivity with problematic smartphone use. Computers in Human Behavior. 2018;84:477-84.
 2. 28. Butler RM, Boden MT, Olino TM, Morrison AS, Goldin PR, Gross JJ, et al. Emotional clarity and attention to emotions
  in cognitive behavioral group therapy and mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder. Journal of
  anxiety disorders. 2018;55:31-8.
  29. Hofmann SG, Gómez AF. Mindfulness-based interventions for anxiety and depression. Psychiatric clinics.
  2017;40(4):739-49.
  30. Hervas G, Cebolla A, Soler J. Mindfulness-based psychological interventions and benefits: state of the art. Clínica y
  Salud. 2016;27(3):115-24.
  31. Reich RR, Lengacher CA, Alinat CB, Kip KE, Paterson C, Ramesar S, et al. Mindfulness-based stress reduction in
  post-treatment breast cancer patients: immediate and sustained effects across multiple symptom clusters. Journal of pain
  and symptom management. 2017;53(1):85-95.
  32.Johnson JR, Emmons HC, Rivard RL, Griffin KH, Dusek JA. Resilience training: a pilot study of a mindfulness-based
  program with depressed healthcare professionals. Explore. 2015;11(6):433-44.
  33. Song Y, Lindquist R. Effects of mindfulness-based stress reduction on depression, anxiety, stress and mindfulness in
  Korean nursing students. Nurse education today. 2015;35(1):86-90.
  34. Nainian MR, Poetry MR, Sharifi M, Hadian M, 3 (4), . Evaluation of the reliability and validity of the Short Scale of
  Generalized Anxiety Disorder (GAD-7). Clinical Psychology and Personality (Behavior Scholar),. 2011;3(4):50-41.
  35. Anderson R, McKenzie K, Noone S. Effects of a mindfulness-based stress reduction course on the psychological wellbeing of individuals with an intellectual disability. Learning Disability Practice. 2021;24(2).
  36. Turkal M, Richardson LG, Cline T, Guimond ME. The effect of a mindfulness based stress reduction intervention on
  the perceived stress and burnout of RN students completing a doctor of nursing practice degree. Journal of Nursing
  Education and Practice. 2018;8(10):58.
  37. Markie-Dadds C, Sanders MR, Turner KM. Every parent's group workbook. 2009.
  38. Dretzke J, Davenport C, Frew E, Barlow J, Stewart-Brown S, Bayliss S, et al. The clinical effectiveness of different
  parenting programmes for children with conduct problems: a systematic review of randomised controlled trials. Child
  and adolescent psychiatry and mental health. 2009;3(1):1-10.
  39. Spijkers W, Jansen DE, de Meer G, Reijneveld SA. Effectiveness of a parenting programme in a public health setting: a
  randomised controlled trial of the positive parenting programme (Triple P) level 3 versus care as usual provided by the
  preventive child healthcare (PCH). BMC Public Health. 2010;10(1):1-6.
  40. Lakind D, Atkins MS. Promoting positive parenting for families in poverty: New directions for improved reach and
  engagement. Children and Youth Services Review. 2018;89:34-42.
  41. Bodenmann G, Cina A, Ledermann T, Sanders MR. The efficacy of the Triple P-Positive Parenting Program in
  improving parenting and child behavior: A comparison with two other treatment conditions. Behaviour research and
  therapy. 2008;46(4):411-27.