شناسایی عوامل موثر بر برون‎سپاری سیستم‎های اطلاعاتی با رویکرد تصمیم‎گیری چند معیاره و ارائه راهبردهای اجرای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

چکیده هدف از مقاله حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کیفیت برون‎سپاری سیستم‎های اطلاعاتی و ارائه راهبردهای اجرای آن در جهت افزایش کیفیت، دقت و بهره وری برون سپاری در سازمان تربیت بدنی نزاجا است.در این تحقیق، ابتدا عواملی را که منجر به برون‎سپاری سیستم‎های اطلاعاتی برای مدیران ورزشی سازمان تربیت بدنی نزاجا می‌شوند، بررسی می‌شود تا نقش برون‎سپاری در ارتقاء سازمان تربیت بدنی شناسایی و رتبه‎بندی گردد. در ادامه عوامل مطرح در حوزه برون‎سپاری منجمله کیفیت، مدیریت، راهبرد، اقتصاد، فناوری، دقت در تصمیمات برون‎سپاری درنظر گرفته خواهد شد تا معیاری برای سنجش اثربخش بودن تصمیم‎گیری استراتژیک جهت برون‎سپاری سیستم‎های اطلاعاتی به ما ارائه دهد. بدین‌ منظور رویکرد تحقیق با استفاده از روش‎های تصمیم‌گیری چندمعیاره با روش فرآیند تحلیل شبکه ای و ویکور فازی انجام می‌گردد. این مدل تصمیم‌گیری به دلیل ابهامات موجود در نظرات کارشناسان مختلف، برای مقایسه معیارها، زیرمعیارها و گزینه‌ها مقادیر عددی فازی تولید می‌کند تا مدیران بتوانند در مورد راهبرد برون‎سپاری برای هر یک از سیستم‎های اطلاعاتی مورد نظر بهتر تصمیم‌گیری نمایند. در حوزه‌های مدیریت ورزشی، سیستم‎های اطلاعاتی مدیران، فناوری اطلاعات و غیره، عوامل اصلی و مهم شناسایی، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل شدند که عبارتند از : اهمیت استراتژیک، ویژگی های تأمین‎کننده ،ریسک، کیفیت ، مالی، تحویل و فناوری که عامل "اهمیت استراتژیک" به عنوان تأثیرگذارترین عامل در برون‎سپاری و عامل" کیفیت" بعنوان تأثیرپذیرترین عامل در برون‎سپاری سیستم‎های اطلاعاتی مدیریت ورزشی سازمان تربیت بدنی نزاجا شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the factors affecting the outsourcing of information systems with a multi-criteria decision-making approach and present its implementation strategies

نویسندگان [English]

  • Farzad Mirzamoradi 1
  • Nima Majedi 2
  • Mokhtar Nasiri farsani 3
1 PhD student, Sports Management, Department of Physical Education and Sports Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 university master
چکیده [English]

The purpose of this article is to identify and prioritize the factors affecting the quality of outsourcing of information systems and provide strategies for its implementation in order to increase the quality, accuracy and productivity of outsourcing in Nezaja Physical Education Organization. In this research, first factors Examining the outsourcing of information systems for sports managers of the Nezaja Physical Education Organization will be examined to identify and rank the role of outsourcing in the promotion of the Physical Education Organization. In the following, the factors in the field of outsourcing, including quality, management, strategy, economy, technology, accuracy in outsourcing decisions will be considered as a criterion for measuring the effectiveness of strategic decisions for outsourcing information systems. Offer. For this purpose, the research approach is done using multi-criteria decision making methods with network analysis process and fuzzy wikor. Due to ambiguities in the opinions of various experts, this decision-making model produces fuzzy numerical values ​​to compare criteria, sub-criteria and options so that managers can better plan outsourcing strategies for each of the desired information systems. Make a decision. In the areas of sports management, managers' information systems, information technology, etc., the main and important factors were identified, categorized and analyzed, which are: strategic importance, supply characteristics, risk, quality, financial , Delivery and technology, which was considered the "strategic importance" factor as the most effective factor in outsourcing and "quality" factor as the most effective factor in outsourcing sports management information systems of Nezaja Physical Education Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • multidisciplinary decision making
  • information systems
  • sports management