اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت بر کاهش علائم و مکانیسم‌های دفاعی اختلالات شخصیت وسواسی-جبری و اجتنابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: روان­درمانی پویشی فشرده و کوتاه­مدت (ISTDP) یکی از درمان­های موثر برای اختلالات شخصیت است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان­درمانی پویشی فشرده و کوتاه­مدت بر کاهش علایم و مکانیسم­های دفاعی اختلالات شخصیت وسواسی-جبری و اجتنابی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش­های ­آزمایشی با طرح تک­آزمودنی (A-B-A) است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام افراد مبتلا به اختلال­های شخصیت در شهر تهران که  در سال 1398 به دو کلینیک روانشناسی مراجعه نمودند تشکیل می­دادند. از میان جامعه آماری فوق 6 نفر که تشخیص دو اختلال شخصیت وسواسی-جبری و اجتنابی را بر اساس سیاهه چند محوری بالینی میلون-3 (MCMI-III) و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM (SCID-II) بر اساس ملاک­های DSM-5 دریافت می­کردند به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از: سیاهه چند محوری بالینی میلون-3 (MCMI-III)، پرسشنامه سازوکارهای دفاعی-40 و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM (SCID). همچنین، پروتکل روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه­مدت مطابق با رویکرد دوانلو (1995، 2000) هر هفته یکبار به مدت 15 جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت بر روی نمونه­ی پژوهش اجرا شد. سنجش آزمودنی­ها پس از ارزیابی خط پایه، هر 3 جلسه یکبار صورت گرفت و پس از اتمام جلسات درمانی، 3 ارزیابی پیگیری با فواصل یک­ماهه انجام شد. داده­ها با استفاده از نمودار چشمی و آزمون فریدمن و نسخه 24 نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. 
یافته­ها: یافته­های به دست آمده نشان داد که درمان روانپویشی فشرده و کوتاه مدت سبب کاهش نشانه­های اختلالات شخصیت وسواسی-جبری و اجتنابی می­شود (05/0 > p). همچنین، این درمان بر کاهش مکانیسم­های دفاعی  ناپخته و نوروتیک و افزایش مکانیسمهای دفاعی پخته در افراد با اختلال شخصیت وسواسی-جبری و اجتنابی معنادار بود (05/0 > p).
نتیجه­گیری: مطابق با یافته­های به دست آمده می­توان نتیجه گرفت که درمان روانپویشی فشرده و کوتاه­مدت بر کاهش علایم و مکانیسم­های دفاعی اختلالات شخصیت وسواسی-جبری و اجتنابی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The he effectiveness of intensive and short-term dynamic psychotherapy on reducing the symptoms and defense mechanisms of obsessive-compulsive and avoidant personality disorders

نویسندگان [English]

  • Bahman Moazzami Goudarzi 1
  • Nader Monirpor 2
  • Hasan Mirzahoseini 3
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom Branch, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction and objective: Intensive and short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) is one of the effective treatments for personality disorders. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of ISTDP on reducing the symptoms and defensive mechanisms of obsessive-compulsive and avoidant personality disorders.
Method: The present study is an experimental research with a single experimental design (A-B-A). The statistical population of the present study consisted of all individuals with personality disorders, Tehran who referred to two psychology clinics in Tehran in 2019. Among the above statistical population, 6 people were diagnosed with obsessive-compulsive and avoidant personality disorders based on the Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III) and Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID-II) based on the on DSM-5 criteria were selected by purposive sampling method. The instruments used in this study were: Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III), Defensive Mechanisms Questionnaire-40 and Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID). In addition, ISTDP protocol was applied to the research sample according to the Davanlo (1995, 2000) approach for 15 sessions once a week and each session for one hour. Subjects were assessed after baseline assessment, once every 3 sessions, and after the treatment sessions, 3 follow-up assessments were performed at one-month intervals. Data were analyzed using eye charts and Friedman test and version 24 of SPSS software.
Results: The results showed that ISTDP reduces the symptoms of obsessive-compulsive and avoidant personality disorders (p <0.05). Also, this treatment was significant in reducing, immature and neurotic defensive mechanisms and Increasing mature defensive mechanisms in individuals with obsessive-compulsive and avoidant personality disorders (p <0.05).
Conclusion: According to the findings, it can be concluded that ISTDP has a significant effect on reducing the symptoms and defensive mechanisms of obsessive-compulsive and avoidant personality disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISTDP
  • Obsessive-Compulsive Personality Disorder
  • Avoidant Personality Disorders
  • Defensive Mechanisms
  • Effectiveness