مقایسه اثربخشی آموزش مفاهیم ذهن خوانی و درمان پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران(نویسنده مسول)

3 دانشیار ، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران.

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش درمان پاسخ محور و درمان ذهن خوانی بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیسم انجام شد.
روش تحقیق: در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه، کودکان مبتلا به اوتیسم در یک مرکز کودکان اوتیستیک واقع در شهر لاهیجان بودند. نمونه تحقیق شامل 45 نفر از کودکان 6 تا 13 سال مبتلا به اوتیسم بودند که به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1990) بود که توسط مربیان تکمیل شد. پس از اجرای پیش آزمون آزمون، کودکان اوتیسم به صورت تصادفی در سه گروه (یعنی دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) 15 نفره جایگزین شدند. سپس گروه آموزش مفاهیم ذهن خوانی به مدت 10 جلسه و گروه درمان پاسخ محور به مدت 8 جلسه تحت آموزش انفرادی قرار گرفتند. پس از اتمام مداخلات، پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد درمان پاسخ محور و درمان ذهن خوانی بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیسم موثر است و درمان ذهن خوانی نسبت به آموزش درمان پاسخ محور در میزان مولفه های مهارت اجتماعی اثربخشی بیشتری دارد (01/0> P). استفاده از این دو روش درمانی به درمانگران، روانشناسان و مربیانی که در راستای آموزش به کودکان اوتیستیک پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of teaching the concepts of mind reading and response-based therapy on children's social skills With autism

نویسندگان [English]

  • Maryam Aflaki 1
  • Mohammadreza Zarbakhsh Bahri 2
  • Shahnam Abolghasemi 3
  • Taher Tizdast 4
1 PhD Student in General Psychology, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran(Corresponding Athor
3 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of response therapy and mind reading therapy training on children's social skills Autism was performed. The research method in this study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study was children with autism in an autistic children center located in the city of Al-Hijan. The sample consisted of 45 children aged 6 to 13 years with autism who were selected by simple random sampling from the statistical population. Data collection tool was Gersham and Elliott (1990) Social Skills Questionnaire by Coaches completed. After the pre-test, children with autism were randomly divided into three groups (ie, two groups) Experimental and a control group (15 people were replaced. Then the mind reading concepts training group for 10 sessions And response-oriented treatment group underwent individual training for 7 sessions. Upon completion of the interventions, post-test to Action was taken. Data analysis using covariance analysis statistical test revealed response-based therapy and treatment Mind-reading affects the social skills of children with autism, and mind-reading therapy is more responsive to treatment therapy It is more effective in the amount of social skills components (P <0.01.) The use of these two therapies to Therapists, psychologists and educators recommended for educating autistic children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response-based therapy
  • social skills
  • autism
  • mind reading