بررسی تاثیر عوامل روانشناختی و اجتماعی بر تدریس تحول آفرین با میانجیگری مولفه های شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

4 استادیار، گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

چکیده

مقدمه: تدریس تحول آفرین به عنوان اهداف بیان شده یا بیان نشده برای افزایش تسلط دانش آموزان بر مفاهیم کلیدی تعریف میشود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل اجتماعی معلمان با میانجی گری مؤلفه های شخصیتی بر تدریس تحول آفرین انجام شد.
روش کار:  روش پژوهش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 2 مشهد که در سال تحصیلی 98 -97 مشغول به تدریس می باشندکه با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که 873 نفر در مقاطع ابتدایی مشغول به تدریس هستند که  329 نفر زن و  544 نفر مرد هستند. ابزار به کار رفته در پزوهش حاضر عبارتند از پرسشنامه تدریس تحول آفرین، پرسشنامه عوامل اجتماعی و پرسشنامه عوامل شخصیتی هگزاکو که با رعایت اصول احلاقی پژوهش، توسط اعضای نمونه تکمیل شد. داده های بدست آمده با بهره­گیری از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی با بهره­مندی از نرم­افزار SPSSتحلیل شد.
نتایج: یافته های آماری نشان دهنده برازش مطلوب مدل و تأیید معنادار مدل پژوهشگر بود (001/0≥P).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که این یافته ها بیانگر اهمیت توجه به شاخصه های اجتماعی و روان شناختی در تدریس تحول آفرین آموزگاران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of psychological and social factors on transformational teaching mediated by personality components

نویسندگان [English]

  • Hossein Pouladi Borj 1
  • Ali Khalegkhah 2
  • Hassan Heidari 3
  • Hosein Davoodi 4
1 PhD student, Department of Educational, Khomain Branch, Islamic Azad university, Khomain, Iran
2 Associate Professor, Department of Counseling, Khomain Branch, Islamic Azad university, Khomain, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Counseling, Khomeini Branch, Islamic Azad University,Khomeini ,Iran
4 Assistant professor, Department of Counseling, Khomain Branch, Islamic Azad university, Khomain, Iran
چکیده [English]

Introduction: Transformational teaching is defined as stated or unspoken goals to increase students' mastery of key concepts. The aim of this study was to investigate the effect of teachers' social factors through the mediation of personality components on transformational teaching.
Methods: The research method is descriptive correlation. The statistical population of the study is all primary school teachers in District 2 of Mashhad who are teaching in the 2018-2019 academic year. The studies revealed that 873 people are teaching in primary schools, of which 329 are women and 544 are men. The instruments used in the present study are the Transformational Teaching Questionnaire, the Social Factors Questionnaire and the Hexaco Personality Factors Questionnaire, which were completed by the sample members in accordance with the ethical principles of the research. The obtained data were analyzed using structural equations with partial least squares approach using SPSS software.
Results:  Statistical findings showed a good fit of the model and significant confirmation of the researcher model (P≥0.001).
Conclusion:It seems that these findings indicate the importance of paying attention to social and psychological characteristics in transformational teaching of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational teaching
  • Personality components
  • Teachers
  • Psychological factors
  • Social factors