تبیین مؤلفه‌‌های آموزش و پرورش استاندارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی. نیشابور، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

مقدمه: در آموزش‌وپرورش به دلیل ارتباط داشتن موضوعات با انسان و پیچیده­ترشدن موضوع، نمی­توان استاندارد یکنواختی را برای همه کشورها مدون نمود، چراکه هر کشوری با توجه به اقلیم و جایگاه آن در کره خاکی دارای شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی  متفاوتی است. حتی در یک کشور همانند ایران به دلیل گستردگی و وسعت کشور شاید استاندارد خاصی برای آموزش‌وپرورش قابل تدوین نباشد، اما آموزش‌وپرورش بدون الگوی استاندارد هم جایگاهی نخواهد داشت. پژوهش حاضر باهدف ارائه الگو برای آموزش‌وپرورش استاندارد و تبیین آن انجام‌گرفته است. پژوهش حاضر از پژوهش­های مختلط (کیفی و کمی) است.
روش کار: روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی می­باشد . داده­ها کیفی از طریق مصاحبه و داده­های کمی به صورت میدانی گردآوری گردیده است. جامعه آماری کارشناسان و خبرگان در حوزه آموزش‌وپرورش بودند . در بخش کیفی تعداد 21 نفر به صورت هدفمند با روش گلوله برفی و در بخش کمی تعداد 260 نفر از خبرگان و کارشناسان در حوزه آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی به روش نمونه‌گیری طبقه­ای – نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه سازمان یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده است.
نتایج: نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که مدل ارائه‌شده با استفاده از نرم‌افزار AMOS قابل‌تأیید می­باشد.
نتیجه­گیری: برای تعیین روایی از روایی محتوایی و هم زمان و برای سنجش پایایی ابزار اندازه‌گیری نیز از آلفای کرونباخ، استفاده شد. برای تحلیل داده­های کیفی از روش داده بنیاد و داده­های کمی از شاخص­های توصیفی، برازش و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting and explaining the standard education model

نویسندگان [English]

  • Mohammad KhoobChehreh 1
  • Ahmad Akbari 2
  • Hadi Pourshafie 3
  • Muslem Cherabin 4
1 Ph.D Student in Educational Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bardaskan Branch, Islamic Azad University, Bardaskan, Iran,( Responsible author): (Corresponding Author)
3 Associate Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University, Birjand, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, the standard category for different industries and businesses is clearly defined with different qualities and it can be applied globally, but in education, because of the connection between issues and human beings and the complexity of the issue, it is not possible to establish a uniform standard for all countries, because each country has its own climate. And its location on the planet has different cultural, political, social conditions. Even in a country like Iran, due to the size and breadth of the country, a certain standard for education may not be formulated, but education without a standard will not have a place. The present study aims to provide a model for standard education and its explanation.
Material and Methods: This study examines the opinions of experts in the field of education in order to identify the components of education and provide a standard education model. The research method was descriptive-survey. The data were collected in the field. The statistical population was experts and specialists in the field of education. For this purpose, 260 experts and specialists in the field of education in South Khorasan province were selected by cluster sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Cronbach's alpha, content validity and simultaneous validity were also used to determine the reliability and validity of the measuring instrument.
Results: Fundamental data analysis and quantitative data from descriptive, fit, and confirmatory factor analysis were used to analyze qualitative data. .
Conclusion: The overall results of the study indicate that the proposed model can be verified using AMOS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Standardization
  • Standard Education
  • Education Components
  • Standard Education Model
1. Arefnejad M. Identification and Prioritization of Competency Components of School Managers with Emphasis
on Islamic Management. Two Journal of Management and School Management, . 2018;5(1): 151-72. (Persian).
2. Maleki Hi. Planning Introduction. Edition F, editor. Tehran: Samat; 2010.
3. Khanifar H, Naderi Bani N, Ebrahimi S, Fayazi M, Rahmati MH. Principals: Competence, knowledge, ability
and skills and model presentation. Journal of New Approach in Educational Management. 2020;11(45):1-30. [Persian].
4. R; DM, R; GM, K; SG, M. T. Education policy in Iran according to the theory of good governance (case study;
public trust index). Journal of New Approach in Educational Management. 2020;11(45):289-304. [Persian].
5. Kanifar H. A Prelude to Standard and Standardization in Educational Systems. Irinian Jornal of Management
Studies (IJMS). 2007;1(1):57-71. [Persian].
6. Augustinus L, Vandeghinste V, Van Eynde F, editors. Example-based treebank querying. Proceedings of the
8th international conference on language resources and evaluation (LREC 2012); 2012: ELRA; Paris.
7. A. A. Promoting standard culture in schools. News-Analytical Weekly of the National Standard Organization
of Iran. 2014;23(2):2-4. [Persian].
8. Mashayekh F. Basics of planning: school curriculum planning. Tehran: Madrasa Publications; 2014.
9. Ahanchian MR. Irregular education and standardization of knowledge in human resource education, .
Proceedings of the first scientific conference on standardization and standardization in education (with emphasis on
human resource standards); Tehran2004. p. 545-58. [Persian].
10. Serdyukov A. A minimal relativistic model of gravitation within standard restrictions of the Classical Theory
of Fields. Physics of Particles and Nuclei Letters. 2009;6(3):190-201.
11. Modisaotsile BM. The failing standard of basic education in South Africa. Policy brief. 2012;72:1-7.
12. Statistics UIf. International standard classification of education: ISCED 2011. Comparative Social Research.
2012;30.
13. Saadatmand V, Goodarzi A. Standardization of education system based on ISO 2000-9000 requirements.
Proceedings of the first scientific conference on standardization and standardization in education (with emphasis on
human resource standards),; Tehran2004. p. 346-33. [Persian].
14. Miandari K, Sarlak M, Ahmadi A, Jalalian N. The design of futuristic organization (higher education). 2013.
15. Mehr Alizadeh Y, Hosseinzadeh AH, Qalavand R, Molaei S. Presenting a Paradigm Model of Reconstruction
and Improvement of the Standard Skills System Based on the Foundation Data Method,
. Skilled Student Journal. 2013;1(3): 7-33. [Persian].
16. Mahdiuon R, Pahang N, Yariqoli B. Identifying factors affecting the quality of schools and investigation
schools status quo: the mixed method research. Journal of School Administration. 2017;5(1):173-93.
17. Navid Adham M, Sadeghzadeh G A. Designing a model of cultural policies in the education system, .
Quarterly Journal of Socio-Cultural Strategy,. 2015;4:135-54. [Persian].
18. Mohseni MA. A Study and Critique of Positive Approaches to the Philosophy of Islamic Education in the
Islamic Republic of Iran. Imam Khomeini Educational and Research Institute,. 2013;5(10): 29-56. [Persian].
19. Rouhani Dehkordi S, Bagheri S, A. . School and its role in educating values. Journal of Knowledge,.
2012;21(179):95-103. [Persian].
20. Révai N. What difference do standards make to educating teachers?: A review with case studies on Australia,
Estonia and Singapore. 2018.