اثربخشی طرحواره درمانی بر صیمیمت و نارسایی هیجانی زوجین دارای روابط آشفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه،ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر، با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر صمیمیت و نارسایی هیجانی زوجین دارای روابط آشفته شهر تهران در سال 1398 بود.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوج های دارای روابط آشفته شهر تهران بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه 90 دقیقه ای مداخله مبتنی بر آموزش طرحواره درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه صمیمیت والکر و تامپسون (1983) و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (1994) بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss19 در دو بخش توصیفی و استنباطی (کوواریانس) انجام پذیرفت.
نتایج: نتایج نشان داد میانگین صمیمیت زوجین با روابط آشفته تغییر پیدا کرده است و باعث افزایش صمیمیت در زوجین شده است. همچنین آموزش طرحواره درمانی، نارسایی هیجانی زوجین با روابط آشفته را کاهش داده است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش طرحواره درمانی بر بهبود نارسایی هیجانی و صمیمیت زوجین با روابط آشفته تاثیر مثبت گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Schema Therapy on the Intimacy and Alexithymia in Couples with troubled relationships

نویسندگان [English]

  • Alireza Khataei 1
  • Tahereh Sam Khaniani 2
1 General Psychology, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
2 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Introduction: The present study, with the aim of determining the effectiveness of schema therapy on intimacy and emotional failure of couples, had a chaotic relationship in Tehran in 1398.
Methods: The present study was a quasi-experimental with a pretest-posttest design with a experimental and control group. The statistical population included all couples with disturbed relationships in Tehran who were selected by available sampling method and randomly divided into two experimental groups (15 people) and control (15 people). In 12 90-minute sessions, the experimental group received intervention based on schema therapy training, and the control group remained on the waiting list. The measurement tools used in the study were the Walker and Thompson Intimacy Questionnaire (1983) and the Toronto Emotional Disability Questionnaire (1994). The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaire was performed through spss19 software in two descriptive and inferential sections (covariance).
Results: The results showed that the average intimacy of couples with chaotic relationships has changed and has increased intimacy in couples. Schema therapy has also reduced couples' emotional failure with disturbed relationships.
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that the training of schema therapy has had a positive effect on improving emotional failure and intimacy of couples with chaotic relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • Intimacy
  • Emotional Failure
  • Couples with Turbulent Relationships