ارائه رویکرد آینده‌پژوهی بازاریابی استخرهای آبی با توجه به وضعیت بهداشتی در دوران پسا کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه تربیت بدنی، واحد قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر ارائه رویکرد آینده‌پژوهی بازاریابی استخرهای آبی با توجه به وضعیت بهداشتی در دوران پسا کرونا می باشد.
روش کار: این پژوهش با رویکرد تلفیقی انجام شد، در قدم اول با بررسی ادبیات موضوعی و با بهره‌گیری از تکنیک آینده‌پژوهی، شروع و مدل اولیه مفهومی با رویکرد قیاسی (کمی) استخراج و سپس به‌صورت استقرایی (کیفی) مدل به‌دست‌آمده و تکمیل گردید و درنهایت مدل طراحی‌شده با استفاده از تحلیل میک مک، مورد آزمون قرار گرفت. در بخش کیفی بر اساس تحلیل محتوای مطالعات انجام‌شده درنهایت 23 پیشران برای آینده‌پژوهی بازاریابی استخرهای آبی تهران شناسایی شد. به‌منظور شناسایی و دسته‌بندی شاخص‌های شناسایی‌شده از تحلیل میک مک در نرم‌افزار MICMAC استفاده شد. جامعه موردبررسی خبرگان رشته مدیریت ورزشی و مدیران استخرهای آبی تهران بودند. 20 نفر به‌عنوان نمونه با تکنیک گلوله برفی شناسایی شدند..
نتایج: مجموعه‌ای از پیشران‌ها (23 پیشران) در ابعاد پرسنل، مشتری، کودکان، سالمندان، خدمات فیزیکی، خدمات برنامه‌ریزی، خدمات ویژه، مکان، محیطی، دوش و رختکن، بهداشتی، تبلیغات مستقیم، استراتژی، بهابلیط، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ساخت و اجاره، رقبا، قوانین، قهرمانی و سوبسید‌ها مطالعه مؤثر شناخته شدند.
نتیجه­گیری: بر اساس تحلیل میک مک انجام‌شده و یا به‌عبارتی‌دیگر تحلیل میک مک، پیشران‌های اقتصادی-قوانین-سیاسی-سوبسیتها-ساخت و اجاره-محیطی-بهداشتی متغیرهای تأثیرگذار شناسایی شدند. براین اساس سناریوی تأمین بودجه و سیاست‌گذاری در جهت افزایش کیفیت استخرهای موجود، جذب حمایت‌کننده مالی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the future approach of marketing research of water pools according to the health status in the post-corona period

نویسندگان [English]

  • Fariba hafezi 1
  • Fariba mohamadian 2
  • , Zahra Nobakht Ramezani 3
1 PhD Student, Department of physical Education, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of physical Education, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of physical Education, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study is to present the future approach of marketing research of water pools according to the health status in the post-corona period.
Material and Methods: This study was conducted with an integrated approach. In the first step, by examining the thematic literature and using futuristic research technique, the initial conceptual model was extracted with a deductive (quantitative) approach and then inductively (qualitatively) the model was obtained and completed. Finally, the designed model was tested using Mick Mac analysis. In the qualitative section, based on the content analysis of the studies, 23 drivers were finally identified for the future of Tehran pool water marketing research. In order to identify and classify the identified indicators, Mick Mac analysis in MICMAC software was used. The study population was sports management experts and managers of Tehran water pools. 20 people were identified as a sample by snowball technique.
Results: A set of drivers (23 drivers) in the dimensions of personnel, customer, children, elderly, physical services, planning services, special services, location, environment, shower and locker room, health, direct advertising, strategy, ticket, political, economic, social , Culture, construction and rent, competitors, laws, championships and subsidies were recognized as effective studies.
Conclusion: Based on Mick Mac analysis or in other words, Mick Mac analysis, economic drivers-economic-laws-subsidies-construction and rent-environmental-health were identified as influential variables. Based on this, the scenario of financing and policy-making in order to increase the quality of existing pools, attracting financial support was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Research
  • Pool Marketing
  • Mick Mac Analysis
  • Scenario Design