پیش بینی سازگاری زناشویی براساس تحمل ابهام و کمال‌گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال وسواس فکری- عملی یکی از رایج ترین اختلالات روان شناختی است که اثر زیادی بر عملکرد و کیفیت زندگی مبتلایان دارد، این پژوهش با هدف پیش بینی سازگاری زناشویی براساس تحمل ابهام و کمال گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواس انجام شد.
روش: روش پژوهش همبستگی با رویکرد پیش­بینی و طرح رگرسیون بود. از جامعه آماری بیماران مبتلا به اختلال وسواس مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 4 شهر تهران با استفاده از روش تصادفی چند مرحله­ای 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976)، پرسشنامه عدم تحمل ابهام (فریستون و همکاران، 1994)، پرسشنامه کمال­گرایی (تری شورت و همکاران، 1995) بود. داده­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون­های پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
نتایج: نتایج ضریب همبستگی نشان داد که سازگاری زناشویی با تحمل ابهام (35/0- =r، 001/0=p) و کمال­گرایی (35/0=r، 001/0=p) همبستگی معنی­داری دارند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد کمال گرایی با ضریب بتای 31/0 بیش از عدم تحمل ابهام با ضرب بتا 22/0 می­تواند سازگاری بیماران وسواسی را مورد پیش بینی قرار دهد و همچنین 17 درصد واریانس مربوط به سازگاری ، بر اساس تحمل ابهام و کمال­گرایی تبیین می­شود.
نتیجه‌گیری: سازگاری زناشویی بیماران مبتلا به وسواس با استفاده از عدم تحمل ابهام و کمال­گرایی قابل پیش­بینی است. بنابراین با بهبود عدم تحمل ابهام و کمال­گرایی بیماران مبتلا به وسواس، می­توان سازگاری آنها را تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting adjustment based on tolerance of ambiguity and perfectionism in patients with obsessive-compulsive disorder

نویسندگان [English]

  • Masomeh KhodaBakhsh Garakani 1
  • Hamid Mohammadi Frud 2
1 MA Student in psychology, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor in Department of psychology, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Obsessive-compulsive disorder is one of the most common psychological disorders that has a great impact on the performance and quality of life of patients. The study was conducted to predict adjustment based on tolerance for ambiguity and perfectionism among patients with obsessive-compulsive disorder.
Method: The research method was correlation with forecasting approach and regression design. From the statistical population of patients with obsessive-compulsive disorder referring to counseling centers in District 4 of Tehran, 150 people were selected as a sample using a multi-stage random method. Research tools included adaptability (Spanier, 1976), ambiguity intolerance (Freiston et al., 1994), perfectionism (Terry Short & et al., 1995). The research data were analyzed using SPSS and Pearson correlation coefficient and multiple regression.
Results: The results of correlation coefficient showed that marital adjustment with ambiguity tolerance (r = -0.35, p = 0.001) and perfectionism (r = 0.35, p = 0.001) had significant correlation. have. The results of regression also showed that perfectionism with beta coefficient of 0.31 can predict the marital adjustment of obsessive patients more than the intolerance of ambiguity with beta multiplication of 0.22 and also 17% variance related to marital adjustment, based on tolerance. Ambiguity and perfectionism are explained.
Conclusion: adjustment of patients with obsessive-compulsive disorder can be predicted using intolerance and ambiguity. Therefore, by improving the intolerance of ambiguity and perfectionism of obsessive-compulsive patients, their compatibility can be strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsession Disorder
  • Marital compatibility
  • Tolerance of Ambiguity
  • Perfectionism