مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی‌درمانی به روش شناختی-رفتاری بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ، ایران

چکیده

مقدمه
پژوهش­ها نشان دادند که کودکان مبتلا به سرطان، علاوه بر مشکلات جسمانی، دارای مشکلات روانی مانند عدم سازگاری هستند. این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی­درمانی بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان انجام شد.
روش کار
روش پژوهش از بعد هدف کاربردی و از بعد شیوه اجرا، نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. از جامعه آماری کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان تهران با استفاده از روش در دسترس 45 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شد و به صورت تصادفی در سه گروه برنامه فرندز، بازی درمانی شناختی-رفتاری و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سازگاری کودکان دخانچی بود. بعد از گردآوری داده­های پژوهش، با استفاده از نرم­افزار SPSS  و آزمون­های کواریانس و بن­فرونی برای تحلیل استفاده شد.
نتایج
نتایج کواریانس نشان داد که هر دو روش فرندز و بازی­درمانی بر افزایش سازگاری کودکان مبتلا به سرطان موثر است (001/0˂p، 396/33=F). آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که روش فرندز موثرتر از روش بازی­درمانی شناختی-رفتاری بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان بود (001/0˂p).
نتیجه­ گیری
هر دو روش فرندز و بازی­درمانی شناختی-رفتاری بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان تاثیر دارد اما روش فرندز بیشتر از بازی­درمانی شناختی-رفتاری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of FRIENDS program training and Cognitive-behavioral play therapy on the adjustment of children with cancer

نویسندگان [English]

  • Fariba Rabeie khaledi 1
  • Shohreh Ghorban Shiroudi 2
  • Shahnam Abolghasemi 2
  • Mohammadreza Zarbakhsh Bahri 2
1 PhD Student in Health Psychology, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Introduction: Studies have shown that children with cancer, in addition to physical problems, have psychological problems such as maladaptation. The aim of this study was to determine and compare the effectiveness of FRIENDS program training and play therapy on the adjustment of children with cancer.
Method: The research method was applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of implementation method with pre-test-post-test design with two experimental groups and a control group. From 7 to 12-year-old children with cancer referred to Loghman Hospital in Tehran, using the available method, 45 of them were selected as a research sample and randomly assigned to three groups of FRIENDS program, play therapy and control. The research tool was the Tobacco Children Adaptation Questionnaire. After collecting the research data, the method of covariance and Bonferroni post hoc test were used for analysis.
Results: The results of covariance showed that both FRIENDS and play therapy methods are effective in increasing the adaptation of children with cancer (p˂0.001, F=33/396). Bonferroni post hoc test showed that the FRIENDS method was more effective than the play therapy method on the adaptation of children with cancer (p˂0.001).
Conclusion: Both FRIENDS and play therapy methods affect the adaptation of children with cancer; But FRIENDS method was more than cognitive-behavioral play therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • FRIENDS Program
  • Play Therapy
  • Adaptation