پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: برخی از پژوهشگران اضطراب را حاصل سبک شناختی خاص و برخی دیگر اضطراب آزمون را حاصل سبکهای خاص یادگیری دانشته اند، بنابراین؛ هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سبکهای یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی می باشد.
روش کار: روش پژوهش حاضر از توصیفی از نوع همبستگی میباشد، برای پژوهش نمونه ای به حجم 400 نفر به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های پرسشنامه مقیاس اضطراب اهواز، پرسشنامه سبک های یادگیری(ILS) و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده گردید. برای تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر و برنامه ایموس استفاده گردید.
نتایج: یافته هانشان می دهد کارکردهای اجرایی (انعطاف پذیری، کنترل هیجان، تصمیم گیری ) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در کودکان ADHDتفاوت معنادار وجود دارد (P<0/001).
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که در جهت پیش بینی اضطراب آزمون می توان سبک های یادگیری و خودکارآمدی افراد را مورد بررسی قرار دادف با وجود این جهت بالا بردن اعتبار بیرونی تحقیق پیشنهاد می گردد که تحقیقات بیشتری در این راستا صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting academic anxiety based on self-efficacy-mediated learning styles

نویسندگان [English]

  • Majid Khaleghi 1
  • Hassan Pasha Sharifi 2
  • Davood Taghvaei 3
  • zabih pirani 4
1 PhD Student, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology and Psychometrics, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.
3 Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Some researchers have attributed anxiety to specific cognitive styles and others to test anxiety as a result of specific learning styles. The aim of this study was to predict academic anxiety based on self-efficacy mediated learning styles.
Methods: The method of the present study is descriptive-correlational. For the study, a sample of 400 people were selected in a multi-stage cluster. To collect information from the Ahwaz Anxiety Scale, the Learning Styles Questionnaire (ILS) and the Self-Efficacy Questionnaire. General Scherer was used. To analyze the findings, path analysis method and Emus program were used.
Results: The results of path analysis showed that learning styles with self-efficacy mediation have a predictive role on test anxiety (P <0/001).
Conclusion: It seems that in order to predict test anxiety, individuals' learning styles and self-efficacy can be examined. However, in order to increase the external credibility of the research, it is suggested that more research be done in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Anxiety
  • Learning Styles
  • Self-efficacy
  • Student