اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم شناختی هیجان و تعهد شخصی زوجین با تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی عمومی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: تعارضات زناشویی نظم روانی، هیجانی و شناختی زوجین را با آسیب مواجه می‌کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم شناختی هیجان و تعهد شخصی زوجین با تعارضات زناشویی انجام گرفت.
روش کار: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین با تعارض زناشویی مراجعه کننده به 6 مرکز مشاوره منطقه 8 شیراز در شش ماهه دوم سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 35 زوج با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند (17 زوج در گروه آزمایش و 18 زوج در گروه گواه). گروه‌ آزمایش مداخله آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب (10 جلسه) را طی دو و نیم ماه دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی (براتی و ثنایی، 1375)؛ پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001) و پرسشنامه تعهد شخصی (آدامز و جونز، 1997) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته توسط نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم هیجانی مثبت (0001>P؛ 56/0=Eta؛ 15/86=F)، تنظیم هیجانی منفی (0001>P؛ 61/0=Eta؛ 19/108=F) و تعهد شخصی (0001>P؛ 63/0=Eta؛ 94/118=F) زوجین با تعارضات زناشویی تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of the Couples’ Relationship Enrichment Training According to Selection Theory on the Cognitive Regulation of Emotion and Personal Commitment of the Couples with Marital Conflicts

نویسندگان [English]

  • razieh sodagar 1
  • alireza maredpour 2
  • khosro ramazani 3
1 PhD student in General Psychology, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: Marital conflicts impair a couple's psychological, emotional, and cognitive order. according to this the present study was conducted to investigate the efficacy of the couples’ relationship enrichment training according to selection theory on the cognitive regulation of emotion and personal commitment of the couples with marital conflicts.
Methodology: The research method was quasi-experimental with pretest, posttest and two-month follow-up period design. The statistical population of the present study included the couples with marital conflicts who referred to six consultation centers in zone eight in autumn and winter of 2020 in Shiraz. 35 couples were selected through multi-stage sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (17 couples in the experimental and 18 in the control group). The experimental groups received couples’ relationship enrichment training based on selection theory (10 sessions) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included marital conflict questionnaire (Barati and Sanaei, 1997), cognitive regulation of emotion and questionnaire (Garnefski, Kraaij, Spinhoven, 2001) and personal commitment questionaire (Adamz, Jonz, 1997). The data were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software.
Findings: The results showed that the couples’ relationship enrichment theory based on selection theory has significant effect on the positive emotional regulation (F=86.15; Eta=0.56; p<0001), negative emotional regulation (F=108.19; Eta=0.61; p<0001) and personal commitment (F=118.94; Eta=0.63; p<0001) of the couples with marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflicts
  • cognitive regulation of emotion
  • personal commitment
  • relationships enrichment
  • selection theory