تبیین نقش های متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: تخصص طب اورژانس در واقع تحصیلاتی چند رشته ای است که تقریبا با همه رشته های تخصصی دیگر در تعامل است.
روش کار: مطالعه حاضر به روش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی انجام شده است که مورد مطالعه بیمارستان پیمانیه و استاد مطهری (ره) جهرم می باشد، جامعه آماری پژوهش را متخصصین طب اورژانس، پرستاران بخش اورژانس، پرسنل فوریت های پزشکی، مدیر بیمارستان، مترون بیمارستان، سوپروایزر بخش اورژانس و مسئول بهبود کیفیت بیمارستان تشکیل می دادند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با سوالات باز انجام شد که با مشارکت 9 نفر به حد اشباع رسید و برای تحلیل داده ها از روش 7 مرحله ای کلایزی استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نظرات و تجارب شرکت کنندگان در مطالعه، در موضوع تبیین نقش حضور متخصص طب اورژانس در ارائه خدمات در بخش اورژانس؛ 6 تم اصلی (مدیریت و رهبری،بهبود کیفیت ارائه خدمات، رضایت بیماران، منافع اقتصادی، توسعه همکاری تیمی و بین بخشی و ارتقای آموزش) با 33 تم فرعی به دست آمد. همچنین در موضوع موانع و عوامل تسهیل کننده ارائه خدمات 25 مولفه استخراج گردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد از میان نقش های پنجگانه که از دانش آموختگان طب اورژانس مورد انتظار است؛ متخصصان در ایفای نقش های مراقبتی، مدیریتی، مشاوره ای و آموزشی موفق تر بوده اند و نقش پژوهشی کمرنگ تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of emergency medical specialist on the performance of the emergency department at Peymanieh Hospital in Jahrom before and after deployment: A qualitative study

نویسندگان [English]

 • Mehdi Chegin
 • Mohammad Safaeai
 • navid kalani
 • Esmaeal Rayat dost
Research Center for Non-Communicable Diseases, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The specialty of emergency medicine is actually a multidisciplinary study that interacts with almost all other specialized fields.
Methodology: The present study was conducted using a qualitative method with a phenomenological approach, which is the study of Peymaniyeh Hospital and Professor Motahari (RA) Jahrom. The mayor of the hospital, the supervisor of the emergency department and the person in charge of improving the quality of the hospital were formed. Data collection was done by semi-structured interview method with open questions, which reached the saturation limit with the participation of 9 people, and the 7-step Claysey method was used for data analysis.
Findings: Based on the opinions and experiences of the participants in the study, in the matter of explaining the role of emergency medicine specialist in providing services in the emergency department; 6 main themes (management and leadership, improving the quality of service delivery, patient satisfaction, economic benefits, developing team and interdepartmental cooperation, and improving education) were obtained with 33 sub-themes. Also, 25 components were extracted in the issue of obstacles and facilitating factors in providing services.
Conclusion: The results of this study showed that among the five roles that are expected from emergency medicine graduates; Specialists have been more successful in playing caring, managerial, consulting and educational roles, and the role of research has been weaker.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emergency medicine specialist
 • Emergency department
 • Quality
 1. Zohour A, Pilevarzade M. The study of service provision speed in emergency department of Kerman
  Bahonar hospital in 2000. J Iran Uni Med Sci. 2004;35:413-20.
  2. .Hosseini-Irani SJ, Jalalmanesh S, Sahbaie F, Mahmoodi M. Role of emergency ward nurses working in
  triage units at hospitals affiliated with Shahre-e- Kord University of Medical Sciences. Nursing and
  Midwifery and Paramedical Quarterly Journal Rafsanjan University of Medical Sciences. 2007,1(4), 74.
  [Text in Persian]
  3. Rahmani H, Arab M, Akbari F, Zeraati H. Structure, process and performance of the emergency unit of
  teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Journal of School of Public Health and
  Institute of Public Health Research. 2006; 4(4):13-22. Persian
 2. 4. Zare M, Saeedi H, Abbasi S, Fathi M, Farsi D. Triage in Emergency Department, Manchester The Triage
  System. Tehran: Teimourzade-Tabib Publication.2008. [Text in Persian].
  5. Australasian College for Emergency Medicine. Guidelines on emergency department design. March 2007
  6. Burdick WP, Jouriles NJ, Onofrio GD, Kass LE, Mahoney JF Restifo KM, et al. Emergency Medicine in
  Undergraduate Education. Academic Emergency Medicine. 1998;5(11): 1105–10
  7. Shaker S. Study of patient and partners’s satisfaction in Rasoul Akram hospital emergency. 1th Congress
  of Improving the Quality of Emergency Management; 2003 Feb 27-28; Tehran: Tehran University of
  Medical Sciences; 2003. p. 170.
  8. Shojaee, Majid, et al. "History and Guideline of Emergency Medicine Residency Discipline in Shahid
  Beheshti University of Medical Sciences, Iran; Review of 2014." Iranian Journal of Emergency
  Medicine 1.1 (2014): 2-10.
  9. Amiri H, Shams vahdati S, Ghodrat N, Sohrabi A, Marzabadi LR, Garadaghi A. Emergency Medicine
  Physicians can Manage all Emergent Procedures in the Emergency Department. TURK J EMERG MED.
  2009. 9(3).pp:101–104
  10. .Ahmadi Amoli H, Tavakkoli H, Khashayar P, Panahi F, Alavi Moghaddam M, Ahmadi Amoli M, The
  Efficacy of Pre-Hospital Care in Traumatic Patients referred to Emergency Ward of “Sina Hospital”
  between September 2003 and September 2004,pejouhandeh shahid beshti university of medical
  sciences;13(3):203-212[Persian].
  11. Ghafouri H-B, Shokraneh F, Saidi H, Jokar A. How do Iranian emergency doctors decide? Clinical
  decision making processes in practice. Emerg Med J. 2011;29(5):394-8.
  12. Web site, Department of Emergency Medicine Clerkship ProgramPhysician's role [Internet].university of
  California, [2011 December 20].Available from: www.emergencymed.uci.edu 10.Grossman M D. The
  role of emergency medicine physicians in trauma care in North America: evolution of a specialty. J
  Trauma ResuscEmerg Med. 2009 Aug 23.17.pp:37.
  13. Mohtasham Amiri, Zahra, et al. "Patients discharged before and after presence of medical emergency
  specialists." Journal of Holistic Nursing And Midwifery 24.1 (2014): 64-70.
  14. Ghorbani Nia, Rahil, et al. "The Role of Emergency Medicine Specialist on Performance of the
  Emergency Department of Kerman Shahid Bahonar Hospital: A Qualitative Study." Health-Based
  Research (2016).
  15. Asadi, Payman, et al. "Disposition of Patients Before and After Establishment of Emergency Medicine
  Specialists." Iranian Journal of Emergency Medicine 1.1 (2014): 28-33.
  16. Kathan CD. Emergency physicians in the Netherlands: the development and organizational impact of new
  multidisciplinary professionals in hospitals [dissertation]. Groningen: University of Groningen; 2008.
  17. Guba EG & Lincoln YS. Handbook of qualitative research, Chapter 6: Competing paradigms in qualitative
  research competing paradigms in qualitative research. USA: Sage Publications; 1994: 105-17.
  18. Gupta R.K., Awasthy R. Qualitative Research in Management: Methods and Experiences. India: SAGE
  Publications, 2015.
  19. Magilvy JK & Thomas E. A first qualitative project: Qualitative descriptive design for novice researchers.
  Journal for Specialists in Pediatric Nursing 2009; 14)4): 298-300.
  20. Back C, Gustafsson PA, Larsson I, Bertero C. Managing the legal proceedings: An interpretative
  phenomenological analysis of sexually abused children's experience with the legal process. Child Abuse
  Negl. 2011; 35(1): 7-50.
  21. Corbin J., Strauss A . Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing
  Grouded Theory. SAGE Publications, 2014.
  22. Landmark BT, DrPolit AW. Living with newly diagnosed breast cancer: A qualitative study of 10 women
  with newly diagnosed breast cancer. J Midwifery Womens Health 2002; 40(1): 112-21.
  23. Holloway I Wheeler S (2002). Qualitative Research In Nursing 2nd edition. Wiley-Blackwell [translated
  by Abedi H, Ravanipor M Karimolahi M & Yuosofi H]. (Persian)
  24. Streubert JH, Carpenter D. Qualitative Research in Nursing, 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams;
  2011.
  25. Educational program and regulations of the field of emergency medicine. Ministry of Health, Treatment
  and Medical Education, Secretariat of Medical and Specialized Education Council, 2008.
  26. Amiresmaili MR, Nekooi Moghadam M, Saberi Nia A, Ghorbani Nia R. The effect of 24-hour presence
  of emergency medicine specialists on the performance of emergency department of Shahid Bahonar
  hospital, Kerman/Iran, 2013. Journal of Emergency Practice and Trauma. 2015; 1(1): 23-7.
 3. 27. Sorosh M. The evaluation of effectiveness of emergency medicine establishment promotion of quality
  indices of Emam Khomeini and Shriati Hospitals emergency department in Tehran Medical University
  [dissertation]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2010. Persian.
  28. Wilson S, Rixon A, Hartanto S, White P, Judkins S. Review article: Systematic literature review of
  leadership in emergency departments. Emerg Med Australas. 2020 Dec;32(6):935-952. doi:
  10.1111/1742-6723.13658. Epub 2020 Oct 21. PMID: 33089650.
  29. Sedaghat M, Noori M, Damani E, Damani E. The Effect of Emergency Medicine Establishment on the
  Evaluation of the Performance Indicators of the Emergency Department. jccnursing. 2020; 13 (2) :30-37-
  URL: http://jccnursing.com/article-1-495-fa.html
  30. Jafari Sirizi M, Seyedin S, Aghlmand S, Seyed Mahmodi M. Performance Indicators of Emergency
  Departments Following the Implementation of Specialist Residency Program under the Health Sector
  Evolution Plan in Public Hospitals of West Azerbaijan Province. jha. 2017; 20 (67) :50-63- URL:
  http://jha.iums.ac.ir/article-1-2137-fa.html
  31. Wilper AP, Woolhandler S, Lasser KE, McCormick D, Cutrona SL, Bor DH, et al. Waits to see an
  emergency department physician: US trends and predictors, 1997-2004. Health Aff (Mill-wood). 2008;
  27(2):w84-95. [DOI:10.1377/hlthaff.27.2.w84] [PMID]
  32. Propp DA, Krubert C, Sasson A. Healthcare economics for the emergency physician. Am J Emerg Med.
  2003 Jan;21(1):55-60. doi: 10.1053/ajem.2003.50024. PMID: 12563583.
  33. Broadwater-Hollifield C, Gren LH, Porucznik CA, Youngquist ST, Sundwall DN, Madsen TE.
  Emergency physician knowledge of reimbursement rates associated with emergency medical care. Am J
  Emerg Med. 2014 Jun;32(6):498-506. doi: 10.1016/j.ajem.2014.01.044. Epub 2014 Feb 3. PMID:
  24657227.
  34. Holliman CJ, Mulligan TM, Suter RE, Cameron P, Wallis L, Anderson PD, Clem K. The efficacy and
  value of emergency medicine: a supportive literature review. Int J Emerg Med. 2011 Jul 22;4:44. doi:
  10.1186/1865-1380-4-44. PMID: 21781295; PMCID: PMC3158547.