تبیین نقش های متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: تخصص طب اورژانس در واقع تحصیلاتی چند رشته ای است که تقریبا با همه رشته های تخصصی دیگر در تعامل است.
روش کار: مطالعه حاضر به روش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی انجام شده است که مورد مطالعه بیمارستان پیمانیه و استاد مطهری (ره) جهرم می باشد، جامعه آماری پژوهش را متخصصین طب اورژانس، پرستاران بخش اورژانس، پرسنل فوریت های پزشکی، مدیر بیمارستان، مترون بیمارستان، سوپروایزر بخش اورژانس و مسئول بهبود کیفیت بیمارستان تشکیل می دادند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با سوالات باز انجام شد که با مشارکت 9 نفر به حد اشباع رسید و برای تحلیل داده ها از روش 7 مرحله ای کلایزی استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نظرات و تجارب شرکت کنندگان در مطالعه، در موضوع تبیین نقش حضور متخصص طب اورژانس در ارائه خدمات در بخش اورژانس؛ 6 تم اصلی (مدیریت و رهبری،بهبود کیفیت ارائه خدمات، رضایت بیماران، منافع اقتصادی، توسعه همکاری تیمی و بین بخشی و ارتقای آموزش) با 33 تم فرعی به دست آمد. همچنین در موضوع موانع و عوامل تسهیل کننده ارائه خدمات 25 مولفه استخراج گردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد از میان نقش های پنجگانه که از دانش آموختگان طب اورژانس مورد انتظار است؛ متخصصان در ایفای نقش های مراقبتی، مدیریتی، مشاوره ای و آموزشی موفق تر بوده اند و نقش پژوهشی کمرنگ تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of emergency medical specialist on the performance of the emergency department at Peymanieh Hospital in Jahrom before and after deployment: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Mehdi Chegin
  • Mohammad Safaeai
  • navid kalani
  • Esmaeal Rayat dost
Research Center for Non-Communicable Diseases, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The specialty of emergency medicine is actually a multidisciplinary study that interacts with almost all other specialized fields.
Methodology: The present study was conducted using a qualitative method with a phenomenological approach, which is the study of Peymaniyeh Hospital and Professor Motahari (RA) Jahrom. The mayor of the hospital, the supervisor of the emergency department and the person in charge of improving the quality of the hospital were formed. Data collection was done by semi-structured interview method with open questions, which reached the saturation limit with the participation of 9 people, and the 7-step Claysey method was used for data analysis.
Findings: Based on the opinions and experiences of the participants in the study, in the matter of explaining the role of emergency medicine specialist in providing services in the emergency department; 6 main themes (management and leadership, improving the quality of service delivery, patient satisfaction, economic benefits, developing team and interdepartmental cooperation, and improving education) were obtained with 33 sub-themes. Also, 25 components were extracted in the issue of obstacles and facilitating factors in providing services.
Conclusion: The results of this study showed that among the five roles that are expected from emergency medicine graduates; Specialists have been more successful in playing caring, managerial, consulting and educational roles, and the role of research has been weaker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergency medicine specialist
  • Emergency department
  • Quality