اثربخشی زوج درمانی به روش پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی ، دانشگاه ملایر ، ملایر، ایران

3 گروه روان شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: برجسته‌ترین عامل فروپاشی خانواده، آسیبی تحت عنوان طلاق است که برای فرد، خانواده و اجتماع آثار ویرانگری دارد، بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از طرح تجربی تک‌موردی از نوع خط پایة چندگانة ناهمزمان استفاده شد. جامعة پژوهش شامل کلیة زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان ملایر در سال 1398 بود. نمونة پژوهش شامل 3 زوج (6 نفر) دارای تعارضات زناشویی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند (هر گروه 3 زوج). پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای زوجین گروه آزمایش در سه مرحلة خط پایه، مداخله 12 جلسه‌ای و پیگیری 2 ماهه اجرا گردید و آزمودنی‌ها 3 مرتبه قبل از درمان، 3 مرتبه میانة درمان، 2 مرتبه در پایان درمان و در مرحلة پیگیری به پرسشنامة امید به زندگی و شفقت به خود پاسخ دادند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه امید به زندگی (اشنایدر و همکاران، 1991) و پرسشنامه شفقت به خود (نف، 2003) بود. داده‌های پژوهش به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و شفقت به خود زوجین متقاضی طلاق تأثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Couple Therapy Through Act Method on Hope in life and Self-Compassion in the Couples Asking for Divorce

نویسندگان [English]

  • maryam tajari 1
  • javad karimi 2
  • Kourosh Goodarzi 3
1 PhD Student Counseling, Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Malayer University, Malayer, Iran
3 Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, borujerd, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: The most significant factor in the family breakdown is a damage called divorce which destroys the individual, the family and the society; therefore, the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of couple therapy through ACT method on hope in life and self-compassion in the couples asking for divorce.
Material and methods: A multiple baseline non-concurrent experimental single case study type was used in the present study. The statistical population included all the couples referring to consultation centers in the town of Malayer in 2019. The study samples included 3 couples (6 people) with marital conflict who were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (three couples in each group). ACT protocol was administered in three stages of baseline, twelve-session intervention, and two-month follow-up and the subjects answered the questionnaires of hope in life and self-compassion three times before treatment, three times in the middle of the treatment and twice at the end of the present research. The applied questionnaires in the present study included the questionnaire of hope in life (Schneider, et.al. 1991) and the questionnaire of self-compassion (Neff, 2003). The data from the study were analyzed through visual drawing, reliable change index, and improvement percentage formula.
Findings: The results showed that the ACT-based couple therapy has had significant effect on the hope in life and self-compassion of the couples asking for divorce;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope in life
  • self-compassion
  • ACT-based couple therapy
  • conflicting couple