تدوین الگوی موفقیت ورزشی با تاکید بر عوامل ذهنی و روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول)

3 ستادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل کاربردی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشی با تاکید بر عوامل ذهنی و روانشناختی  بود.
روش کار:  این تحقیق به  روشMAXQDA  و از طریق طرح نظریه داده بنیاد صورت گرفت. شرکت کنندگان شامل 11نفر از متخصصین حوزه فوتبال و اساتید دانشگاه که به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی جهت مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انتخاب شدند. مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. اعتبار یافته ها از طریق استفاده از افراد آگاه و منابع مکتوب، انتقال پذیری نتایج پژوهش، استخراج حداکثری و غیرتکراری داده ها انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار18 MAXQDA استفاده گردید.
نتایج: نتایج نشان می دهدکه تعداد140کد مفهومی با تعداد7 مقوله فرعی و2 مقوله اصلی درقالب ابعاد6 گانه شامل: عوامل علی(5)، عوامل زمینه ای(3)، مقوله مرکزی(3)، راهبردها(8)، شرایط مداخله گر(5)، پیامدها(6)استخراج گردید. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشی ، شکل دهنده مدل پارادایمی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش می‌توان گفت که راهبردهایی نظیر عوامل درون فردی و عوامل برون فردی، پیامدهایی همچون ارتقاء جایگاه اجتماعی، شهرت، محبوبیت و موفقیت را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of sports success model with emphasis on mental and psychological factors

نویسندگان [English]

  • Seyed Gholamreza Jafari 1
  • Hamid Foroghipour 2
  • Reza Sabunchi 3
1 PhD student in sports management, Department of Physical Education, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran.
2 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran. (Corresponding Author)Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to present a practical model about the factors affecting sports success with an emphasis on mental and psychological factors.
Methods: This research was done by MAXQDA method and through the data theory design of the foundation. The participants included 11 football experts and university professors who were selected through a combination of theoretical sampling and snowball methods for semi-structured in-depth interviews. The interviews continued until theoretical saturation was reached. The validity of the findings was done through the use of knowledgeable people and written sources, transferability of research results, maximum extraction and non-duplication of data. To analyze the data, open, axial and selective coding was used by MAXQDA 18 software.
Results: The results show that there are 140 conceptual codes with 7 subcategories and 2 main categories in the format of 6 dimensions including: causal factors (5), background factors (3), central category (3), strategies (8), intervening conditions (5). , the results (6) were extracted. The integration of the categories based on the existing relationships between them around the factors affecting the success of the highest scoring national football player is a paradigm model.
Conclusion: According to the results obtained from the research, it can be said that strategies such as intrapersonal factors and extrapersonal factors have consequences such as improving social status, reputation, popularity and success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soccer Player
  • Sports Performance
  • Foundation Data Theory