شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تداوم کسب و کار خانوادگی در دوران شیوع کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: جایگاه ممتاز و حیاتی کسب و کارهای خانوادگی به عنوان قدیمی ترین و غالب ترین شکل کسب و کار در نوآوری، تولید ثروت و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و مهم تر از آن تداوم کسب وکارهای ایجاد شده در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، برای هر کشور در حال توسعه ای همچون کشور عزیزمان ایران، محققان را بر آن داشت تا پژوهشی با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تداوم کسب وکارهای خانوادگی در دوران شیوع کووید 19 اجرا کند.
روش کار: روش تحقیق آمیخته اکتشافی می باشد. جامعه آماری کلیه صاحبان، مدیران ارشد و میانی و کارکنان کسب و کارهای خانوادگی فعال در استان‎های گیلان و مازندران بوده که بر اساس جدول مورگان برای جامعه بزرگ 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه‎های عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحبان و مدیران کسب و کار خانوادگی و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته بود.
نتایج: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 9 عامل کلی شناسایی گردید که این عوامل شامل گرایش کارآفرینانه، عوامل محیطی، سرمایه خانوادگی، سودآوری و رشد کسب و کار، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه جانشینی، حاکمیت کسب و کار، رهبری و مدیریت کسب و کار، فرهنگ خانوادگی بود.
نتیجه‌گیری: گرایش کارآفرینانه به لحاظ اهمیت در اولویت اول و پس از آن عوامل محیطی، سرمایه خانوادگی و رشد و سودآوری کسب و کار به ترتیب در اولویت‎های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing factors affecting the continuity of family business during the outbreak of Covid-19

نویسندگان [English]

  • Reza Fadaei keivani 1
  • Mohammad Azizi 2
  • Ali Badizadeh 3
1 PhD Student, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Entrepreneurship Development, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The privileged and vital position of family businesses as the oldest and most dominant form of business in innovation, wealth generation and job creation and unemployment removal and more importantly the continuity of businesses created in the current state of the global economy, for every A developing country like our beloved country Iran, prompted researchers to conduct a research with the aim of identifying and prioritizing the factors affecting the continuity of family businesses during the outbreak of Covid-19.
Methods: The research method is mixed exploratory. The statistical population is all the owners, senior and middle managers and employees of active family businesses in Gilan and Mazandaran provinces, based on Morgan's table, 384 people were selected as a sample for the large population. The data collection tools in the qualitative part included library studies and in-depth and semi-structured interviews with family business owners and managers, and in the quantitative part, the researcher made a questionnaire.
Results: The results of this research showed that 9 general factors were identified, which include entrepreneurial orientation, environmental factors, family capital, business profitability and growth, strategic planning, succession plan, business governance, leadership and business management. Work was a family culture.
Conclusion: Entrepreneurial tendency is the first priority in terms of importance, followed by environmental factors, family capital, and business growth and profitability, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Business
  • Business Continuity
  • Entrepreneurial Orientation
  • Covid-19