مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

10.22038/mjms.2022.21718

چکیده

مقدمه: سبک زندگی کم‌تحرک و ماشینی و از طرف دیگر، مشکلات فراوانی که در ایام پاندمی کووید 19 به وجود آمده است بر شاخص‌های کیفیت زندگی و انزوا و حمایت اجتماعی سالمندان اثر گذاشته است. ازاین‌رو، این تحقیق باهدف مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19 انجام شده است.
روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری تحقیق سالمندان بالای 60 سال شهرستان لاهیجان در سال 1400 می‌باشند که 213 نفر به‌صورت در دسترس با مراجعه به پارک‌ها، استخرها، باشگاه‌ها و سرای سالمندان انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه‌های کیفیت زندگی لیپاد (1998)، حمایت اجتماعی زمیت و همکاران (1988) و انزوای اجتماعی مدرسی و همکاران (1396) بود. داده­هـــا با اســـتفاده از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف، لوین، تحلیل واریانس و کوواریانس با نرم‌افزار SPSS نسخه 25 تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که بین میزان کیفیت زندگی، انزوا و حمایت اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال با تأکید بر در دوران کووید 19 تفاوت معناداری وجود دارد (001/0).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که فعالیت بدنی و شرکت در فعالیت‌های ورزشی با توجه به حضور در مکان‌های عمومی متغیر مهمی در کاهش انزوای اجتماعی و بالا بردن حمایت اجتماعی می‌باشد و توجه به اینکه می‌تواند سطح کیفیت زندگی سالمندان را هم ازنظر جسمی و هم ازنظر ذهنی بالا ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the quality of life, support and social isolation of active and inactive elderly during the covid 19 pandemic

نویسندگان [English]

  • Siavash Khodaparast 1
  • Mahboobeh payandeh 2
  • Sina Isazadeh 2
  • Hassan Abdi 3
1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department Of Social Science, Payam Noor University,Tehran,Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Introduction: The sedentary and mechanical lifestyle and on the other hand, many problems that have arisen during the covid-19 pandemic have affected the indicators of the quality of life and isolation and social support of the elderly. Therefore, this research was conducted with the aim of comparing the quality of life, support and social isolation of active and inactive elderly people during the Covid-19 pandemic.
Methods: The descriptive research method was of comparative causal type. The statistical population of the research is the elderly over 60 years old in Lahijan city in 1401, where 213 people were selected by referring to parks, swimming pools, clubs and nursing homes. The data collection tools included the demographic profile form and quality of life questionnaires of Lipad (1998), social support by Zammit et al. (1988) and social isolation by Madrasi et al. (2016). Data were analyzed using Kolmogov Smirnov, Levin, variance and covariance tests with SPSS software version 25.
Results: The results showed that there is a significant difference (0.001) between the quality of life, isolation and social support of active and inactive elderly with emphasis on the period of covid-19 (P≤0.001).
Conclusion: It seems that physical activity and participation in sports activities, due to being in public places, is an important variable in reducing social isolation and increasing social support, and taking into account that it can improve the quality of life of the elderly from a physical point of view. And raise the mouth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • Quality Of Life
  • Social Isolation
  • Social Support
  • Physical Activity